Divadlo nás spája

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
 

január 2020 – november 2020


Hlavným zámerom projektu je naďalej rozvíjať našu komunitnú umeleckú prácu, ktorá spája ľudí bez domova, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ľudí so psychiatrickou diagnózou a inak znevýhodnené osoby. S našimi hercami a herečkami sa budeme pravidelne stretávať na divadelných skúškach v ľavom krídle Pisztoryho paláca, kde budeme spoločne umelecky tvoriť a spolupracovať, realizovať rôzne divadelné a dramaterapeutické cvičenia, hrať na hudobné nástroje, pripravovať sa na uvádzanie divadelných predstavení, vytvárať nové divadelné predstavenie, neformálne ich vzdelávať, zveľaďovať náš divadelný priestor, diskutovať, zdieľať, pomáhať si, navzájom sa podporovať, inšpirovať a motivovať.


Dôležitými aktivitami a zároveň hlavnými výstupmi projektu budú 3 divadelné predstavenia, ktoré sú platformou na prezentovanie našej práce širokej verejnosti. Sú momentom, kde prichádza k búraniu hraníc a prepojeniu znevýhodnenej časti spoločnosti s majoritou. Neoddeliteľnou súčasťou divadelných predstavení sú aj diskusie hercov a herečiek s publikom, kedy prichádza ku vzácnej komunikácii a ďalšiemu prekonávaniu pomyselných hraníc medzi publikom a účinkujúcimi, "minoritami" a "majoritou". Vstup na predstavenia je zdarma, čím otvárame dvere ku kultúre aj ďalším znevýhodneným skupinám.


Herci a herečky sú za svoju umeleckú činnosť na skúškach a v predstaveniach finančne odmeňovaní, čo im pomáha platiť si bývanie (sociálny byt, komerčný byt, komerčná ubytovňa, domov sociálnych služieb a seniorov, chatka), lieky, jedlo alebo iné výdavky. Herci bez domova sú odmeňovaní aj za poskytovanie asistencie svojim kolegyniam s ťažkým zdravotným postihnutím.
Ciele projektu:


Zapojiť do pravidelného skúšania a hrávania predstavení 12 hercov/herečiek (momentálne tvorí našu hereckú komunitu 13 ľudí, ale vzhľadom k jej špecifikám uvádzame minimálne 12).


Zabezpečiť fungovanie jedinečného komunitného divadla, realizovať

3 predstavenia a 24 skúšok.


Prispievať k rozmanitosti alternatívneho kultúrneho a komunitného života v Bratislave.

Zviditeľňovať ojedinelú a netradičnú umeleckú prácu znevýhodnených

skupín/jednotlivcov a tým narúšať a odbúravať stereotypy, predsudky, xenofóbiu a rasizmus.

Vytvárať platformu pre stretávanie sa sociálne znevýhodnených ľudí s majoritou, stieranie hraníc, ktoré medzi nimi často existujú, a scitlivovanie verejnosti.

Zamedzovať kultúrno-spoločenskému vylúčeniu znevýhodnených skupín. Poskytnúť ľuďom bez domova a ľuďom s telesným postihnutím priestor na

zmysluplné trávenie času, osobný rozvoj, sebarealizáciu a prezentáciu.

Ponúkať umenie dostupné širokej verejnosti – bez ohľadu na sociálnu či finančnú situáciu.

Presadzovať myšlienku „aj divadlo je práca“ a prispievať k zlepšovaniu finančnej situácie našich hercov a herečiek.


Projekt „Divadlo nás spája“ podporila Nadácia mesta Bratislavy z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.