PROGRAM  KONTAKT  PROJEKTY  PODPORA  INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
 

Medzinárodný tréning pre pracovníkov s mládežou

International training for people working with youth„Divadlom proti bezdomovectvu mládeže“

Theatre against the youth homelessness


17.-23. Január 2016, Pisztoryho palác, Bratislava

Lektori tréningu: Uršula Kovalyk, Magdaléna Komárová a Patrik Krebs


Tréning "Divadlom proti bezdomovectvu mládeže"  je určený 20 pracovníkom s mládežou ohrozenou sociálnou exklúziou, medzi ktorú patria mladí ľudia s nedokončeným vzdelaním, chovanci detských domovov a reedukačných zariadení a mládež z rizikových rodín.

Cieľom projektu je si osvojiť pracovné metódy vyplývajúce z dramaterapie, arteterapie, Divadla utlačovaných a Cesty hrdinu a získať  teoretický základ pre prácu so skupinou pre aktívne stimulovanie mládeže po pozitívnej zmene, osobnom vývoji a raste. Účastníci tréningu si osvoja techniky pre podporu podnikavosti mládeže pre jej začlenenie do spoločnosti. Obsah tréningu bude účastníkov sprevádzať procesom dramaterapeutickej a arteterapeutickej práce s mládežou s cieľom dokázať vytvoriť so skupinou mládeže ucelený umelecký tvar. Účastníci tréningu sa so svojimi skupinami mládeže zúčastnia Medzinárodného festivalu bezdomoveckých divadiel ERROR v decembri 2016, kde budú výsledky svojej práce prezentovať.

Projektom chceme poukázať na problematiku bezdomovectva mládeže, podporiť vzdelávanie pracovníkov s mládežou, zdieľať konkrétne riešenia a preventívne pôsobiť na európsku mládež.


Partnerskými organizáciami sú Česká republika, Maďarsko, Taliansko, Španielsko, Island a Slovinsko.

Tréning je financovaný grantovým programom Erasmus+.


"Theatre against Youth Homelessness" is a training course for professionals or volunteers engaged in youth work with young people who are socially excluded, including young people dropped out of school, orphans and young people coming from re-education. The main objective is to share experience and methods on the field of the theatrical community building, to acquire working methods resulting from drama-therapy, art therapy, Theatre of the Oppressed technique and the Hero journey method and get a theoretical basis for the work with the group to actively encourage young people after a positive change, personal development and growth. 20 participants coming from Slovenia, Hungary, Italy, Iceland, Czech Republic, Spain and Slovakia have the opportunity to share and learn new methods.


Participants of the training are invited with their groups of youngsters to participates at the International festival of homeless theaters ERROR


Training course "Theatre against Youth Homelessness" is organised by Divadlo bez domova in Bratislava, Slovakia, and has been funded with support of the European Comission under the Erasmus+ programme.


This communication reflects only the author's view and the European Comission and the National Agencies are not responsible for any use that may be made of the information it contains.

 
CALENDAR  CONTACT  PROJECTS  SUPPORT  MOREPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4