Let’s talk about homelessness

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
 


  1. 1)ONLINE DIGITÁLNA ZBIERKA UMENIA NA TÉMU BEZDOMOVECTVA: https://www.flickr.com/photos/194394644@N02/sets/72157720142017929/with/51692332886/
  1. 2)VÝBER DIEL ZO ZBIERKY NÁJDETE V PDF PUBLIKÁCII: #LookTalkAct: Váš pohľad na svet dokáže zmeniť všetko:


Hovorme o bezdomovectve: Učenie sa ako cesta k sociálnej integrácii ľudí bez domova


Projektom „Hovorme o bezdomovectve: Učenie sa ako cesta k sociálnej integrácii ľudí bez domova“ chceme prispieť k sociálnemu začleňovaniu ľudí bez domova a pomôcť im nachádzať svoje cesty z bezdomovectva, pričom nástrojom na to je vzdelávanie. Cieľovými skupinami projektu sú spoločnosť ako celok (prostredníctvom zvyšovania povedomia), ľudia bez domova a organizácie a jednotlivci pracujúci s ľuďmi bez domova.


Ciele nášho dvojročného projektu (1. 9. 2019 – 31. 8. 2021) sú:

- výmena osvedčených postupov a príkladov dobrej praxe v oblastiach zapojenia ľudí bez domova a zvyšovania povedomia spoločnosti,

- vytvorenie príručky na realizáciu aktivít vedúcich k zvyšovaniu povedomia, vychádzajúc zo skúseností z praxe,

- vytvorenie medzinárodnej umeleckej zbierky na internete.


Súčasťou projektu je 5 nadnárodných projektových stretnutí, 4 krátkodobé školiace aktivity pre zamestnancov a 5 zmiešaných mobilít pre dospelých vzdelávajúcich sa, ktoré sa uskutočnia v krajinách zapojených organizácií.


Strategické partnerstvo tvoria tieto organizácie:


Menhely Alapítvány (Nadácia Menhely, Maďarsko) je koordinátorom projektu. Nadácia bola založená v roku 1989 v Budapešti a je nezávislou sekulárnou organizáciou, ktorá pracuje na zmene situácie ľudí a rodín bez domova v Budapešti. Je tiež členom Európskej federácie národných organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova (FEANTSA). Cieľom Nadácie Menhely je pomáhať ľuďom bez domova prostredníctvom širokej škály služieb. Osobitný dôraz kladie aj na zvyšovanie sociálneho povedomia väčšinovej spoločnosti a tiež na posilňovanie postavenia ľudí zažívajúcich bezdomovectvo. Vydáva pouličný časopis „Fedél Nélkül“ (Bez strechy) a organizuje programy na zvyšovanie spoločenského povedomia s názvom „O bezdomovectve z prvej ruky“. Medzi tieto programy patria nepravidelné školské diskusie v triedach pre študentov a študentky stredných škôl, interaktívne divadelné predstavenia s názvom BEZ NÁZVU – ľudia bez domova – dobrodružstvo – hra: interaktívna divadelná hra, klub EKH a tréning pre ľudí bez domova ako expertov so skúsenosťou, prehliadky mesta, živá knižnica a komunitné večere.


Arrels Fundació (Nadácia Arrels, Španielsko) je súkromná nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1987 a venuje sa ľuďom bez domova v Barcelone. Venujú sa ľuďom v situácii chronického bezdomovectva, ktorí kvôli svojej situácii alebo sociálnym podmienkam nemajú dostatok schopností na skutočný reintegračný proces. Poslaním Nadácie Arrels je starostlivosť o ľudí bez domova, zvyšovanie spoločenského povedomia a riešenie príčin chudoby a sociálneho vylúčenia. Okrem svojich služieb organizujú pravidelný školský program, vytvárajú komunikačné kampane, divadelné projekty a podieľajú sa na uvádzaní filmov.


Selbstvertretung wohnungsloser Menschen (Samozastupovanie ľudí bez domova, Nemecko) je projektom Stiftung Bethel (Nadácie Bethel, Nemecko). Ide o sieť viac ako 70 súčasných i bývalých ľudí bez domova z nemecky hovoriaceho prostredia, s mnohými prepojeniami na iné regióny Európy (vďaka spolupráci s európskou sieťou HOPE – HOmeless People in Europe). Ich sieťovacia platforma sa zameriava na lepší svet, na prekonávanie chudoby, vylúčenia, zneužívania, porušovania práv, bezdomovectva a na zlepšovanie konkrétnych životných situácií: „Všetko sa zmení, keď to zmeníme my!“ Ich sídlo je vo Freistatte v Dolnom Sasku.


Divadlo bez domova (Slovensko) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2006 a pôsobí v Bratislave. Jeho hlavným poslaním je netradičná kreatívna práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva, najmä prostredníctvom divadla, umenia, tanca alebo hudby. Prepája umelecké so sociálnym a pomáha narúšať stereotypy, ktoré v spoločnosti voči marginalizovanám skupinám existujú. Hereckú komunitu tvoria ľudia bez domova, ľudia s telesným postihnutím, ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia, sociálni pracovníci, divadelníci a všetci, ktorí majú o naše divadlo záujem. Herci a herečky sú za svoje účinkovanie na skúškach a v divadelných predstaveniach finančne odmeňovaní a odmeňované. Divadlo bez domova viac ako 13 rokov organizuje medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel ERROR.


Projekt „ Hovorme o bezdomovectve: Učenie sa ako cesta k sociálnej integrácii ľudí bez domova“ je realizovaný v rámci Kľúčovej akcie 2 (Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov – Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania dospelých) programu Erasmus+.


Projekt „ Hovorme o bezdomovectve: Učenie sa ako cesta k sociálnej integrácii ľudí bez domova“ s číslom 2019-1-HU01-KA204-061255 je financovaný s podporou Európskej komisie. Tento text reprezentuje výlučne názory autorov a Európska komisia ani národné agentury nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v ňom.

Let's Talk About Homelessness: Learning as a Tool for Social Integration of Homeless People


With the help of the project "Let's Talk About Homelessness: Learning as a Tool for Social Integration of Homeless People" we want to contribute to the social inclusion of homeless people and help them find their way out of homelessness, using learning as a tool. Society at large (through awareness-raising), homeless people and care organizations and individuals working with homeless people are the target groups of the project.


Our goals for the two-year project period (September 1, 2019 - August 31, 2021) are:

- exchange of good practices on the topics of involving homeless peers and social awareness-raising,

- creating a toolkit to organize awareness-raising activities, using experience from the field,

- creating an international art collection on the Internet

Collaboration will take place at the following locations and dates in the frame of 5 transnational project meetings, 4 short term joint staff training events and 5 blended mobilities of adult learners:


Strategic partnership brings together these organisations:


Menhely Alapítvány (Shelter Foundation, Hungary) is the project coordinator. Founded in 1989 in Budapest, the Foundation is an independent, secular organization that works to change the situation of homeless persons and families in Budapest, and also a member of the European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA). Menhely aims to help homeless persons with a wide range of social services. It also puts a special emphasis on social awareness-raising of mainstream society and also empowering people experiencing homelessness. It publishes the street paper ‘Fedél Nélkül’ (Without Roof) and organizes the social awareness-raising programs, called ‘First-Hand About Homelessness’. These programs include the Irregular Class Discussions for high school students, interactive theatre performances titled WITHOUT TITLE – homeless – adventure – game: interactive theatre play, EKH club and training for homeless experts by experience, City Walks, Living Library and Community Dinners.


Arrels Fundació (Arrels Foundation, Spain) is a non-profit private organization for the attention of homeless people in Barcelona founded in 1987. Their users are people who are in a situation of chronic homelessness. Those people that because of their personal situation or social environment do not have enough skills for a real recuperation process. Their mission is: caring for people, raising social awareness, and fighting against the causes of poverty and social exclusion. Above their services they run a regular school program, develop communication campaigns, produce theatre projects and support movie premieres.


Selbstvertretung wohnungsloser Menschen (Self-representation of homeless people, Germany) is a project of the Stiftung Bethel (Bethel Foundation, Germany). It is a network of more than 70 homeless and formerly homeless people from the German-speaking area and with many connections of other regions of Europe (due to cooperation with the European network HOPE - HOmeless People in Europe). Their networking platform is committed to a better world, to overcome poverty, exclusion, abuse, deprivation of rights and homelessness, and to improve concrete situations in life: “everything changes when we change it!” Their seat is in Freistatt, Lower Saxony. They hold every summer a one-week long meeting in changing location in Germany, and other workshops and activities whole year long.


Divadlo bez domova’s (Theatre With No Home, Slovakia) main mission is to work with marginalised communities of citizens in an unconventional creative form using the means of theatre, performing arts, dance or singing. They combine the artistic with the social in order to help tear down stereotypes that marginalized communities face in the society. The organisation was founded in 2005 in Bratislava. Its community of actors and actresses is made up of people without homes, people with physical disability, people from socially underprivileged communities, social workers, theatre artists and anyone who is interested in their theatre. Actors and actresses receive financial compensation for performing in our theatre rehearsals and theatre plays. Divadlo bez domova organises the international festival of homeless theatres ‘ERROR’ for more than 13 years.


"Let's Talk About Homelessness: Learning as a Tool for Social Integration of Homeless People" project is implemented under the Key Action 2 (Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships in the field of adult education) of the Erasmus+ Programme.


The project "Let's Talk About Homelessness: Learning as a Tool for Social Integration of Homeless People" with reference number 2019-1-HU01-KA204-061255 is implemented with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the authors, and the Commission and National Agencies cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.