Nikto by nemal spať na ulici

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
 

Hlavným cieľom projektu je znížiť predsudky a netoleranciu k ľuďom zažívajúcim bezdomovectvo a vylúčenie z bývania v krajinách Vyšehradskej štvorky prostredníctvom komplexných aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia s cieľom zvýšiť sociálne začlenenie ľudí bez domova.


Hlavným princípom projektu je realizácia aktivít, do ktorých by mali byť v každej krajine zapojení ľudia bez domova v pozícii expertov s reálnou skúsenosťou, čo umožní ostatným skupinám spoločnosti získať priamy a autentický kontakt s témou bezdomovectva. Takéto aktívne zapojenie je posilňujúce aj pre samotných ľudí bez domova.


Projektové aktivity orientujeme primárne na žiakov, študentov a mladých dospelých. Konkrétne ciele projektu sú:

- prostredníctvom 4 projektových stretnutí a návštev spoznajú zapojené organizácie iné programy na zvyšovanie povedomia a ďalšie organizácie v regióne

- partnerské organizácie odohrajú spolu 8 divadelných predstavení a zrealizujú 9 lokálnych akcií v krajinách V4, ktorých cieľom je priamo osloviť a scitlivovať rôzne skupiny spoločnosti k téme bezdomovectva

- záverečné podujatie projektu sa uskutoční v Bratislave, kde prinesieme širokému publiku bezdomovecké divadelné predstavenia a odprezentujeme ďalšie aktivity zapojených partnerských organizácií


Koordinátorom projektu je organizácia s 30-ročnou históriou Menhely Alapítvány (Nadácia Menhely) z Budapešti.


https://fedelnelkul.hu/en/visegrad/


Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

No-one should sleep on the street

complex sensitizing campaigns on homelessness in V4 countries


The main objective of the project is to decrease prejudice and intolerance against people experiencing homelessness and housing poverty in the Visegrad countries through complex awareness-raising activities, in order to enhance social inclusion of homeless people.


A main principle of the project is implementation of the activities, which should involve homeless experts of experience in each country, so that other groups of society can gain direct and authentic experience about homelessness from homeless people themselves. Participation also empowers homeless people.


We primarily aim to target secondary school students and young adults with the activities. Specific goals of our project are the following:

- through 4 partner meetings and site visits partner organization will get to know awareness-raising programs of each-other and similar organizations in the region

- partner organizations will perform altogether 8 theater plays, 9 sensitizing local actions in Visegrad countries in order to directly reach and sensitize diverse groups of society towards homelessness

- the final event of the project will be held in Bratislava where homeless theater plays and other activities of partners will be presented to a wide audience


The coordinator of the project is the 30-year-old Menhely Foundation in Budapest.


https://fedelnelkul.hu/en/visegrad/


The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.