Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“),Názov:                       Divadlo bez domova

Právna forma:            občianske združenie

Sídlo:                         Štefánikova 16, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

IČO:                           30869579

Registrácia:               občianske združenie vedené pod registračným číslom                                 VVS/1-900/90-28231 v Registri občianskych združení Ministerstva            vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Drieňová 22,                    826 86 Bratislava 29

Telefonický kontakt: 00421252498508

Emailový kontakt:     patrikk@mac.com

Poštová adresa:          Za sokolovňou 3, 811 04, Bratislava-Staré Mesto


(ďalej len „Divadlo bez domova“)


Kedy spracúvame vaše osobné údaje?


Vaše osobné údaje spracovávame, ak:

• ste nás podporili finančne,

• ste boli účastníkom podujatia, ktoré sme organizovali,

• ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu,

• ste návštevník našej webovej stránky,

• ste s nami uzatvorili zmluvu.

Vo väčšine prípadov ste nám poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaní vy sami,

napríklad podpísaním prezenčnej listiny na našom podujatí, vyplnením registračného formulára na naše podujatie, zaslaním daru alebo pri inej príležitosti.


Aké osobné údaje spracovávame?


• Vo väčšine prípadov spracovávame vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.

• V niektorých prípadoch spracovávame aj vaše telefónne číslo a adresu prípadne ďalšie

osobné či pracovné kontaktné údaje. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej

vzájomnej komunikácie.

• Ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom

v zmluve.Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?


• Informovanie o našich aktivitách prostredníctvom posielania e-mailov a/alebo

za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali. Z odberu emailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť a toto rozhodnutie nám oznámiť emailom na tomas.kubis1@gmail.com.

• Komunikácia s našimi podporovateľmi, darcami alebo ľuďmi, ktorí majú záujem o našu

činnosť, ohľadom ich podpory a našich následných aktivít.

• Správa našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť

obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.

• Ak ste s nami v zmluvnom vzťahu (napr. darovacia zmluva), používame vaše osobné údaje

uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy.
Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaje?


Vaše osobné údaje spracovávame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili.


V prípade, že ste náš podporovateľ, darca, partner, zúčastnili ste sa našich aktivít alebo podujatí, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme. Náš oprávnený záujem odvodzujeme aj z verejnoprospešného účelu existencie nášho združenia. Podľa našich stanov sú cieľmi nášho združenia pomoc sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva pomocou umeleckej činnosti, pozitívne odstraňovanie bariér medzi marginalizovanými skupinami a majoritou pomocou umeleckej činnosti a rozvíjanie netradičných foriem umeleckej činnosti. Tieto ciele napĺňame dramaterapeutickou činnosťou s ľuďmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, organizovaním divadelných predstavení a festivalov, účasťou na umeleckých festivaloch, vydavateľskou činnosťou, domácou aj medzinárodnou spoluprácou s inými subjektmi a inými aktivitami a podujatiami. Informovanie verejnosti o spoločenských problémoch a témach, ktoré riešime, je nevyhnutné na dosahovanie týchto cieľov, preto považujeme za náš oprávnený záujem informovať všetkých našich podporovateľov a tak šíriť tieto informácie.


V prípade, že máte s Divadlom bez domova uzatvorenú zmluvu (napr. darovaciu, zmluvu o dielo), vaše údaje spracúvame na základe zmluvy.Používanie webstránok


Webstránky, ktoré spravuje Divadlo bez domova, využívajú:


- súbory cookies, čo sú malé textové súbory sťahované vaším internetovým prehliadačom a ukladané vo vašom počítači. Cookies slúžia na rozpoznanie opakovaného navštevovania našich webstránok a zlepšovanie služieb, ktoré vám tieto webstránky poskytujú. Cookies okrem toho slúžia aj na prenos informácií, na základe ktorých budete automaticky rozpoznaný. Rozpoznanie sa deje prostredníctvom IP adresy uloženej v súboroch cookies. Tieto informácie slúžia len na zlepšenie našich služieb a zrýchlenie vášho prístupu k menovaných webstránkam. Sťahovanie cookies do vášho počítača môžete znemožniť upravením nastavenia vášho internetového prehliadača.


- nástroj Google Analytics slúžiaci na analýzu webstránok, poskytovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics používa súbory cookies za účelom umožnenia analýzy používania týchto webstránok. Informácie generované cookies (napr. IP adresa; čas, miesto a frekvencia návštev menovaných webstránok Divadla bez domova) sú prenášané do miesta sídla Google Inc. Divadlo bez domova používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ. Vaše údaje sú použité výlučne na analýzu využívania menovaných webstránok, ktoré spravuje Divadlo bez domova. Google Inc. nikdy nepáruje tieto údaje s inými údajmi, ktoré ste Google Inc. poskytli.Doba spracovania osobných údajov:


Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania, a po dobu podľa platných právnych predpisov (napr. Zákon o účtovníctve).Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov


Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom,

zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov a spolupracovníkov Divadla bez domova, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť.Poskytnutie osobných údajov tretí stranám


Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na registráciu na naše podujatia, rozposielanie

hromadnej e-mailovej komunikácie) používame na to určené produkty a služby ďalších

spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi.

Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni.


Sú nimi:

Google Inc.


Okrem našich sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na

základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje poskytujeme tretím osobám, ak to vyžadujú platné zákony, ďalej len podľa potreby daného programu, napr. hodnotiteľom grantových výziev, mentorom, školiteľom, tlmočníkom, spolupracujúcim partnerom, garantom, donorom.


Pokiaľ ste sa zúčastnili nášho podujatia, vaše osobné údaje (meno, priezvisko, prípadne adresa trvalého bydliska, inštitúcia/organizácia a email) môžu byť poskytnuté organizácii alebo inštitúcii (donorovi), ktorá dané podujatie podporila, prípadne spravuje program, v rámci ktorého sa dané podujatie uskutočňuje, ak to vyžaduje zmluva.Miesto spracovania osobných údajov:


Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr.

Google), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).Vaše práva


V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:


• Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto

prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré

prevádzkujeme my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia

vašej žiadosti.

• Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás

o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.

• Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.

• Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my

Vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame.

• Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré

o vás máme vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom

formáte do 30 dní.

• Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel

oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu.

• Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania

nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na

zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.

• Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou

sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, email na tomas.kubis1@gmail.com, alebo list poštou na poštovú adresu: Divadlo bez domova, Za sokolovňou 3, 811 04 Bratislava.


Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek

informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.Úrad na ochranu osobných údajov


Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.Mlčanlivosť


Uisťujeme vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi

osobnými údajmi sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola

zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý ste nám osobné údaje poskytli.


Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25. 05. 2018. Posledná

aktualizácia 19. 11. 2018.


Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a budú vám zároveň oznámené prostredníctvom emailu, ak to bude nevyhnutné.


Kontakty


Telefonický kontakt: 00421904556829
E-mailový kontakt: tomas.kubis1@gmail.com
Web stránka: www.divadlobezdomova.sk
Adresa: Štefánikova 16, 811 04 Bratislava

Poštová adresa: Za sokolovňou , 811 04 Bratislava