Výročná správa za rok 2010

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
 


Naším hlavným poslaním je práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva netradičnou umeleckou formou, ako je divadlo, performance, tanec alebo spev. Divadlo bez domova (ďalej len “DBD”) dáva priestor na zviditeľňovanie rôznych sociálnych tém, ktoré sú v komerčnej umeleckej sfére prehliadané. Spájame umelecké so sociálnym, aby sme pomáhali narúšať stereotypy voči marginalizovaným skupinám, ktoré v spoločnosti existujú.


DBD neformálne vzniklo v roku 2005 prácou na divadelných projektoch s ľuďmi bez domova a zaregistrovalo sa 12.5.2006 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, pod registračným číslom VVS/1-900/90-28231. Členovia a členky združenia sú ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú sociálnej, pedagogickej, umeleckej praxi, ekonomike, manažmentu a reklame.


Sídlime v Bratislave. Momentálne máme deväť členov/členiek, niekoľko dobrovoľníkov a množstvo sympatizantov.


Našu hereckú komunitu tvoria ľudia bez domova, telesne postihnutí, ľudia zo sociálne znevýhodnených skupín,  sociálni pracovníci, divadelníci a všetci, ktorí majú o naše divadlo záujem. Herci a herečky sú za účinkovanie v divadelných inscenáciách finančne odmeňovaní.


             Projekty v roku 2010


Sociálne divadlo - nástroj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe


Hlavný cieľ projektu: Informovať občanov v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou o príčinách a rizikách bezdomovectva pomocou sociálneho divadla.

Projekt bol podporený v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Trvanie projektu: marec až november 2010


Projekt vytváral atraktívnu platformu (divadlo) na stretnutie bezdomovcov a ľudí, ktorí sú bezdomovectvom ohrození.  Informoval verejnosť o živote bezdomovcov a telesne postihnutých, aktívne zapájal bezdomovcov a telesne postihnutých do života, pôsobil preventívne a zvýšil sociálny status bezdomovcov a telesne postihnutých zúčastnených na projekte.


Najdôležitejšie aktivity v rámci projektu:


1.Odohranie predstavenia Haiku spojeného s diskusiou v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou.

Počas trvania projektu sme zadarmo odohrali predstavenie v mestách:

- Košice (Kasárne kulturpark, Tabačka)

-Rožňava (Divadlo Actores)

-Levoča (Mestské divadlo)

-Žilina (Sanica Žilina-Záriečie)

-Banská Bystrica (Divadlo I.Palúcha)

-Trenčín (Festival Pohoda 2010)

-Nitrica (Kultúrny dom)


Po každom vystúpení herci/herečky diskutovali s divákmi. Odpovedali na otázky, ktoré sa týkali umenia, bezdomoveckej problematiky, sociálnych problémov a problémov vylúčenia zo spoločnosti. Pred každým vystúpením sme rozdávali informačný leták. Počas dvojdňového zájazdu sme boli ubytovaní v hoteloch a stravovali sme sa v reštauráciách. Spolu sme odohrali 8 predstavení, na ktorých nás videlo 1000 divákov.


    2.     Výroba informačného letáku.

Vyrobili sme 1000 kusov letákov, na ktorých sú informácie o rizikách, ktoré hrozia ľuďom sťahujúcim sa za prácou do veľkých miest, fakty o bezdomovectve a kontakty na pomáhajúce organizácie. Informačný leták sme zdarma rozdávali pred divadelným predstavením. Divákom sme rozdali 950 kusov letákov.


3.Odohranie predstavenia Haiku, spojeného s diskusiou, v Bratislave.

V Štúdiu12 na Jakubovom nám.12 sme raz mesačne zdarma odohrali predstavenie spojené s diskusiou. Pred každým vystúpením sme rozdávali informačný leták. Po každom vystúpení herci/herečky diskutovali s divákmi. Odpovedali na otázky, ktoré sa týkali umenia, bezdomoveckej problematiky, sociálnych problémov a problémov vylúčenia zo spoločnosti. Spolu sme odohrali 8 predstavení a videlo nás 400 divákov.


4.Vytvorenie  dokumentárneho filmu.

Počas divadelných zájazdov, skúšok a predstavení sme získali viac ako 100 hodín filmového materiálu. Člen nášho divadla Benjamin Richards tento materiál nastrihal a vytvoril 90 min. dokumentárny film, ktorý chronologicky zachytáva celý projekt, jeho atmosféru, úspechy aj problémy. Film Haiku je intímnym umeleckým portrétom Divadla bez domova, ktorý odhaľuje životy členov/členiek tímu.


Divadlo bez domova sa zúčastnilo na záverečnej konferencii Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v Bruseli. Náš projekt ako jediný reprezentoval Slovenskú republiku.


Celkové náklady na projekt: 32.140 eur

Hlavný donor projektu:  Fond sociálneho rozvoja - 18.864 eur

                                       Slovenské elektrárne - 5.000 eur

Vlastné zdroje: 2.140 eur

Projekt tiež podporili: Štúdio12, Nota bene, Drift advertising, Apothecary Films, Impa, Redivivo, Vertex Creation.


Intenzívny herecký tréning pre bezdomovcov (hercov DBD)


Hlavný cieľ projektu: Zorganizovať dvojtýždňový intenzívny herecký tréning pre bezdomovcov, naskúšať krátku performance, ktorá bude reflektovať osobnú skúsenosť bezdomovcov, a odprezentovať ju. Projekt objavoval potlačené schopnosti a talent u ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia.


Trvanie projektu: máj až december 2010


Výsledky projektu: 

-kultúrne a sociálne posilnenie znevýhodnenej skupiny obyvateľstva (herci a herečky DBD) 

-pozitívna skúsenosť hercov a herečiek DBD 

-umelecké sprostredkovanie sociálnej skúsenosti marginalizovanej skupiny pre širokú verejnosť 

-vznik 30 min. promo performance s názvom Kuca Paca


Performance Kuca Paca sa prirodzene zväčšuje tvorivým zapájaním sa ďalších hercov a herečiek. Ide o produkciu, ktorá je technicky nenáročná a je vhodná aj ako program na rôznych podujatiach. Kuca Pacu zatiaľ videlo 350 divákov.


Premiéra: 3. novembra 2010 v Štúdiu12 v Bratislave

Reprízy: 4.12.2010 Festival ERROR Bratislava, 11.12. 2010 Divadlo Komedie Praha, 14.12.2010 konferencia FSR Bratislava


Hlavný donor projektu: MK SR

Celkové náklady na projekt: 6.750 eur

Vlastné zdroje: 750 eur

Výška dotácie: 5.000 eur


Projekt tiež podporili: Štúdio12, Nota bene, Drift advertising, Apothecary Films, SRS design light.


Dunajdráma, alebo hnusná kava, lacné cigarety


Hlavný cieľ projektu: Priblížiť prostredníctvom originálnej divadelnej inscenácie súčasnú Európu novým pohľadom cez fenomén jej druhej najväčšej rieky Dunaj. Inscenácia ukázala divákovi súčasný, ale čiastočne aj minulý život v týchto krajinách umeleckou formou, a nie prostredníctvom politickej proklamácie.

Trvanie projektu: jún až november 2010

V projekte sme pod vedením Anny Gruskovej prepojili tvorivým spôsobom prácu profesionálnych hercov a sociálne vylúčených ľudí – hercov Divadla bez domova (bezdomovci, predajcovia časopisu Nota bene). Táto spolupráca vytvorila priestor pre sociálno-kultúrnu interakciu, ktorý napomohol prezentovať významné spoločensko-sociálne témy umeleckou formou.

Medzi najzaujímavejšie momenty realizácie projektu patrilo prepojenie vytvoreného vizuálno-hudobného konceptu inscenácie s hereckou prácou hercov v scénickom priestore, pričom sa kládol dôraz na odlišnosť ich hereckého prejavu a významotvorný prvok, ktorý prepojil rôznorodé komponenty scénického tvaru od textovej časti po vizuálnu. Dunajdrámu zatiaľ videlo 220 divákov.


Premiéra: 17.10. 2010 v Štúdiu12 v Bratislave

Reprízy: 21.10. a 21.11.2010 v Štúdiu12 v Bratislave

Hlavný donor projektu: Nadačný fond Slovak telekom - 3.500 eur a Nadácia Orange - 3.000

Celkové náklady na projekt: 11.900 eur

Vlastné zdroje: 1.000 eur

Iné zdroje: Goethe institut Bratislava - 1.200 eur, Wiener wortstaetten - 1.500 eur, Rakúske kultúrne forum - 1.000 eur, Rumunský kultúrny inštitút - 700 eur.

Projekt tiež podporili: Štúdio12, Slovenský filmový ústav a Drift advertising.Medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel ERROR 2010


Tradične v dňoch 3. a 4.decembra sme zorganizovali IV.ročník festivalu ERROR. Účasť prijali divadelné zoskupenia, ktoré pracujú s bezdomovcami, sluchovo a telesne postihnutými.  Konkrétne: Divadlo neslyším (CZ), Divadlo Ježek a Čížek (CZ), Dryada (CZ), Sanal (India), Len tak tak (SK), Divadlo AHA (HUN), Teatr Grodzki (PL), Divadlo bez domova (SK). V rámci festivalu prebehla Konferencia dramaterapeutov a riadiacich pracovníkov divadiel v reštaurácii Ganéš, na ktorej sme si vymenili dôležité informácie napr. stratégie prežitia divadla počas finančnej krízy, plány do budúcnosti, skúsenosti v práci s handicapovanými a bezdomovcami, problémy a motivácie v práci so sociálne vylúčenými skupinami.

Festival  je zachytený v relácii o Divadle bez domova, ktorú nakrútila STV(relácia Cesty nádeje, premiéra 18.12. na Dvojke, reprízy 20. a 21.12. 2010, http://www.stv.sk/online/archiv/cesty-nadeje).

Festival navštívilo viac ako 200 divákov.

Hlavný donor projektu: Medzinárodný višegrádsky fond, MK SR

Celkové náklady na projekt: 16.000 eur

Vlastné zdroje: 1.000 eur

Výška dotácie:

Medzinárodný višegrádský fond- 8.000 eur

MK SR- 3.500 eur

Projekt tiež podporili: Štúdio12, Nota bene, Drift advertising, Poľský inštitút, Redivivo, Apothecary Films, Hostel Blues, Vertex Creation, Ganesh Utsav.


Medzinárodný projekt ARTERY

V októbri 2010 sme sa stali partnermi Medzinárodného projektu ARTERY (art-education-therapy) v rámci európskeho vzdelávacieho programu Grundtvig. Iniciátorom a hlavným koordinátorom projektu je Bielskie Stowarzyscenie Artystyczne Teatr Grodzki (Poľsko).

Hlavné ciele projektu sú:

-vytvoriť virtuálno-edukačné a komunikačné on-line prostredie: Virtual Learning and Communication Environment (VLCE)

-vytvoriť on-line komunikačný kanál pre umelcov, učiteľov a terapeutov na podporu spolupráce a na dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri trénovaní sociálnych zručností

-vyvinúť takzvané náučné chodníky (learning paths), ktoré budú praktickými ukážkami tréningových postupov a tvorivých dielní

-vydať knižnú publikáciu + DVD (v jazykoch všetkých zúčastnených krajín a v angličtine), ktorá bude sprievodným materiálom na predstavenie ARTERY

- zorganizovať pilotný workshop ARTERY pre širokú odbornú i laickú verejnosť na celoeurópskej úrovni v Taliansku


Naše občianske združenie je v tomto konzorciu zodpovedné za koordináciu samotných „Learning paths“, teda náučných chodníkov. Budeme prioritne dbať na ich funkčnosť a použitelnosť pre čo najširšiu verejnosť.

Našim najväčším nástrojom na riešenie tejto úlohy bude zorganizovanie stretnutia všetkých zúčastnených na festivale Error v Bratislave v dňoch 2. a 3 decembra 2011.

Ďalšími partnermi projektu sú Key&Key communications (Taliansko), Koulutuskeskus Agricola (Fínsko), Fundación Intras (Španielsko).

Projekt ARTERY sa končí v roku 2012.


Iné aktivity

Dramaterapeutické skúšky

Počas roka 2010 sme sa pravidelne 1x za týždeň (2 hodiny) v nedeľu stretávali na dramaterapeutických skúškach. Spolu sme absolvovali 40 skúšok, na ktorých sa zúčastnilo 10 až 15 hercov a herečiek. Náplňou skúšok boli hlasové, pohybové cvičenia, cvičenia zamerané na poznanie hereckých kapacít, objavovanie kreativity, rozvíjanie individuality hercov a herečiek.

Dramaterapeutické skúšky sme financovali s podporou Slovenských elektrární, člena skupiny ENEL a z vlastných finančných zdrojov.

Celkové náklady: 2.000 eurCena AMI AWARDS 2010

Dokumentárny film Divadlo bez domova, ktorý o nás počas generálky a premiéry divadelnej hry Día de muertos nakrútil člen nášho divadla Benjamin Richards, získal 21.11.2010 prestížnu cenu AMI AWARDS 2010 v Londýne. Dokument bol ocenený v kategórii The future focus international award.


2% z dane

Na účet našej organizácie prišli finančné prostriedky vo výške 6.189,39 eur. Použili sme ich na spolufinancovanie projektov a honoráre pre hercov a herečky DBD.


Divadlo bez domova ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili našu činnosť a držali nám palce.V Bratislave 10. januára 2011
Uršula Kovalyk                         Patrik Krebs

principálka DBD                                     principál DBD