Výročná správa za rok 2011

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
 

              Výročná správa za rok 2011Naším hlavným poslaním je práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva netradičnou umeleckou formou, ako je divadlo, performance, tanec alebo spev. Divadlo bez domova (ďalej len “DBD”) dáva priestor na zviditeľňovanie rôznych sociálnych tém, ktoré sú v komerčnej umeleckej sfére prehliadané. Spájame umelecké so sociálnym, aby sme pomáhali narúšať stereotypy voči marginalizovaným skupinám, ktoré v spoločnosti existujú.


DBD neformálne vzniklo v roku 2005 prácou na divadelných projektoch s ľuďmi bez domova a zaregistrovalo sa 12.5.2006 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-28231. Členovia a členky združenia sú ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú sociálnej, pedagogickej, umeleckej praxi, ekonomike, manažmentu a reklame.


Sídlime v Bratislave. Momentálne máme deväť členov/členiek, niekoľko dobrovoľníkov a množstvo sympatizantov.


Našu hereckú komunitu tvoria ľudia bez domova, telesne postihnutí, ľudia zo sociálne znevýhodnených skupín,  sociálni pracovníci, divadelníci a všetci, ktorí majú o naše divadlo záujem. Herecký tím má spolu 13 – 16 členov. Herci a herečky sú za účinkovanie v divadelných inscenáciách finančne odmeňovaní/odmeňované.


Projekty v roku 2011


S divadlom doma aj na cestách


Hlavný cieľ projektu: Zámerom projektu bolo umožniť hercom a herečkám DBD prezentáciu výsledkov vlastnej divadelnej práce širokej verejnosti v Bratislave aj v  mestách SR. Hraním predstavenia s názvom Kuca Paca sa tak aktívne zapojili do kultúrno-spoločenského diania.


Trvanie projektu: apríl 2011 až september 2011


Najdôležitejšie aktivity v rámci projektu:


- odohrali sme divadelné predstavenie Kuca Paca pravidelne 1x za mesiac v Bratislave

- organizovali sme  dramaterapeutické stretnutia  pravidelne 1x za týždeň v Štúdiu12, v Bratislave

- zorganizovali sme 2-dňový zájazd v Španej doline, kde sme na festivale Špandiv 2011 odohrali predstavenie Kuca Paca

- počas festivalu Špandiv sme sa zúčastnili aj na iných divadelných a hudobných vystúpeniach

- zorganizovali sme 2-dňový zájazd do obce Nitrica, ležiacej v Západoslovenskom kraji


- odohrali sme občanom v obci Nitrica predstavenie Kuca Paca zdarma


Výsledky projektu:

Celkový počet odohraných predstavení - 12

Počet divákov, ktorí nás počas projektu videli - 400

Počet hercov/herečiek zapojených do projektu - 11

Počet asistentov/technikov zapojených do projektu - 3 až 5


Celkové náklady na projekt:  2.700 eur

Hlavný donor projektu:   Nadácia orange - 2.500 eur

                                      

Vlastné zdroje:   200 eur

Projekt tiež podporili: Štúdio12, Nota bene, Drift advertising, Apothecary Films, SRS light design


Zázračné dieťa


Hlavné ciele projektu:

- preniesli sme na divadelné javisko príbeh ženy, ktorá trpí vážnou psychiatrickou diagnózou

- upozornili sme širokú verejnosť na ťažkú sociálnu situáciu ľudí s psychiatrickou diagnózou

- zcitlivovali sme ľudí voči problémom ľudí s psychiatrickou diagnózou

- zdramatizovali sme pôvodné slovenské dielo Jely Medveckej-Matuškovičovej (herečka DBD) s názvom Zázračné dieťa

- vytvorili sme divadelný koncept a naskúšali sme 45 min. predstavenie s pohybovými prvkami

- zapojili sme do skúšania, vytvárania a odohrania divadelnej hry bezdomovcov, telesne a inak postihnutých (herci DBD)

- odpremiérovali a reprízovali sme divadelnú hru Zázračné dieťa


Trvanie projektu: marec-december 2011


Najdôležitejšie aktivity v rámci projektu:


-dramaterapeutické skúšky, pravidelne raz týždenne 2 až 3 hodiny

-vytvorenie divadelného konceptu

-5-dňový divadelný workshop pre herecký tím v rekreačnom stredisku pri Prievidzi

-práca s telom, pohybové cvičenia

-analýza duševných chorôb, komunikácia o skúsenostiach s pobytmi na psychiatriách, hranie rôznych duševných diagnóz

-vytvorenie scény, kostýmov, videoartov

-navrhovanie a výroba plagátov, bulletinov, práca na textoch

-PR aktivity

-odpremiérovanie  a reprízovanie divadelnej hry


Výsledky projektu:

-multimediálno-pohybová inscenácia Zázračné dieťa, ktorá priniesla do divadelného priestoru tému duševných porúch a narušených rodinných vzťahov

-premiéra divadelnej hry - 23. novembra 2011 v Štúdiu 12

-hru sme reprízovali na Medzinárodnom festivale ERROR 2011 a na Bezdomoveckom večere, Divadlo Komedie v Prahe

-predsedníčka slovenskej sekcie AICT Z. Uličianska odporučila inscenáciu Zázračné dieťa dramaturgickej rade festivalu Nová dráma.


Počet divákov, ktorí inscenáciu počas projektu videli - 260

Počet hercov/herečiek zapojených do projektu – 14

Počet terapeutov/asistentov/umelcov zapojených do projektu – 9


Réžia: Patrik Krebs

Hudba: Oskar Rósza

Dramatizácia: Uršula Kovalyk

Scéna a kostými: Zuzana Hudeková

Pohybový koncept: Zuzana V.Očenášová

Mutimédia directore: Benjamin Richards

Videoart: Ové pictures, Dávid Tkačik


Celkové náklady na projekt:  10.900 eur


Hlavný donor projektu:

Slovenské elektrárne - 4.500 eur

MKSR - 3.000 eur

Nadácia orange - 2. 400 eur


Vlastné zdroje:  1.000 eur


Projekt tiež podporili: Štúdio12, Nota bene, Drift advertising, Apothecary Films, Vertex Creation, Todos, SRS light designPríbeh Divadla bez domova


Hlavné ciele projektu:


- zdokumentovali sme vznik, vývoj, pracovné prístupy a päťročnú činnosť komunitného divadla (DBD), v ktorom hrajú bezdomovci a iné marginalizované skupiny obyvateľstva, pomocou knižnej publikácie

- umožnili sme širšej verejnosti oboznámiť sa s činnosťou nášho komunitného divadla

- napísali sme voľným, širokej verejnosti prístupným umelecko-odborným štýlom knihu o Divadle bez domova s orginálnymi fotografiami

- vydali sme obrazovú publikáciu so sprievodnými textami o Divadle bez domova

- zapojili sme do práce na textoch v  publikácii bezdomovcov aj telesne postihnutých (hercov a herečky DBD)

- darovali sme výtlačky publikácie knižniciam v SR, MVO, donorom a Nadáciám


Trvanie projektu: február až november 2011


Najdôležitejšie aktivity v rámci projektu:

- práce na textoch, do tejto aktivity sme zapojili aj hercov/herečky DBD a ľudí, ktorí s divadlom spolupracujú alebo spolupracovali

- slávnostný krst knihy sa konal v rámci 2.ročníka podujatia Noc divadiel, dňa 19.novembra 2011 o 20.00 v Štúdiu12. Išlo o jedinečné podujatie, ktoré sa konalo v deviatich mestách a v mnohých divadlách. DBD sa zapojilo aj do telemostu (priamy telefonický vstup vysielaný v rozhlase), ktorý organizoval Sro a v ktorom sa hovorilo o publikácii Príbeh divadla bez domova. Počas krstu publikácie herci DBD čítali úryvky z knihy, zároveň  sme premietali fotografie z divadelného života našej organizácie. Knihu sme krstili pravou „bezďáckou kávou“.


Výsledky projektu:


-nepredajná obrazová publikácia so sprievodnými textami s názvom “Príbeh divadla bez domova”

-výška nákladu: 500 ks

-počet strán: 72

-počet distribuovaných kusov v r. 2011: 250 ks

-počet divákov na krste: 70Celkové náklady na projekt: 8.000 eur


Hlavný donor projektu:

MKSR -  2.000 eur


Vlastné zdroje:  3.000 eur


Projekt tiež podporili: Drift advertisingReprízy inscenácie Dunajdráma


Hlavné ciele projektu:


-reprízovali sme inscenáciu Dunajdráma alebo hnusná kava a lacné cigarety

-stretli sa herci-bezdomovci a herci profesionáli v jednej divadelnej hre

-oslovili sme čo najširší okruh divadelných návštevníkov

-umelecky sme reflektovali sociálnu a spoločenskú situáciu krajín podunajského regiónu

-aktivizovali sme tvorivý rozmer života sociálne znevýhodnených skupínTrvanie projektu: február - december 2011


Najdôležitejšie aktivity v rámci projektu:

-divadelné skúšky

-odohranie inscenácie

-PR aktivity


Výsledky projektu:

Pre projekt bolo mimoriadne dôležité, že sa v ňom stretli herci-bezdomovci a herci profesionáli, čím prišlo k obojstrannému tvorivému obohateniu. Toto netradičné herecké obsadenie malo hlavný cieľ – rešpekt k sociálne znevýhodneným hercom. Stalo sa pozoruhodnou umeleckou výzvou pre všetkých zúčastnených, a reprízy ukázali, že toto spojenie bolo divácky veľmi atraktívne. Projekt prezentoval umelecké a sociálne aktivity zapojením nehercov zo sociálne slabších vrstiev do divadelnej inscenácie. To prispelo k aktivizácii divadelného prostredia na Slovensku smerom k prehlbovaniu a intenzívnejšiemu zaoberaniu sa sociálnymi témami v umení.


Réžia a vedenie projektu: Anna Grusková


Počet divákov, ktorí inscenáciu videli- 100Celkové náklady na projekt:  2.400eur


Hlavný donor projektu:

MKSR -  2.000 eur


Vlastné zdroje:  400 eur


Projekt tiež podporili: Štúdio12, Divadlo Meteorit


PROJEKT ARTERY


Je dvojročný multilaterálny projekt, realizovaný v rámci európskeho programu celoživotného vzdelávania Grundtvig.

Začal sa v októbri 2010 a končí sa v septembri 2012.


Hlavné ciele projektu:

- vyvinúť a zriadiť spolu s partnermi z Poľska, Fínska, Talianska a Španielska virtuálno- edukačné a komunikačné on-line prostredie s názvom ARTERY (Art-education- therapy)

- vydať knižnú publikáciu + DVD (v jazykoch všetkých zúčastnených krajín a v angličtine), ktorá bude sprievodným materiálom po ukončení projektu ARTERY.


Najdôležitejšie aktivity v rámci projektu:

-participácia pri vytvorení on-line komunikačného kanálu pre umelcov, pedagógov a dramaterapeutov na podporu spolupráce a na dosiahnutie pokiaľ možno najlepších výsledkov pri trénovaní sociálnych zručností a umeleckej tvorby

-vytvorenie 2 náučných chodníkov (learning paths), ktoré sú praktickými ukážkami tréningových postupov vytvorených s hercami Divadla bez domova

- zorganizovanie workshopu ARTERY pre partnerov z Poľska, Talianska, Španielska a Fínska v Bratislave

-práce na textoch pri vytvorení knižnej publikácie ARTERY

-PR aktivity


Výsledky projektu:


- vytvorili sme štyri Learning path (video + textový popis), verejnosti sú k dispozícii na webovej adrese:  www.arteryproject.eu

- napísali sme texty do manuálu v anglickom jazyku, ktoré budú súčasťou knihy, ktorá vyjde v septembri 2012

- zorganizovali sme dramaterapeutický workshop v dňoch 1. 2.a 3.decembra 2011, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave. Na workshope boli partneri z Poľska, Fínska, Španielska, Talianska, ale aj široká verejnosť. Okrem praktických cvičení sme oboznámili účastníkov workshopu s platformou ARTERY.

- vytvorili sme krátke informačné video, ktoré zachytáva priebeh workshopu


Celkové náklady na projekt: 34 745 eur


Hlavný donor projektu:    

Education and Culture DG Lifelong Learning Programme a Education, Audiovisual Culture Executive Agency- 26 058 eur,


MKSR -   6 500 eur


Vlastné zdroje: 2 187 eur


Projekt tiež podporili: Apothecary films
Medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel ERROR 2011


Tradične sme v decembri zorganizovali už V. ročník festivalu ERROR. Účasť prijali divadelné zoskupenia, ktoré pracujú s bezdomovcami, sluchovo postihnutými, telesne postihnutými a mentálne postihnutými osobami.


Hlavné ciele projektu:

-vytvorili sme priestor na prezentáciu umeleckej činnosti divadelným zoskupeniam, ktoré pracujú s marginalizovanými skupinami obyvateľstva

- zviditeľnili sme sociálne témy, ktoré komerčné umenie často prehliada

- spojili sme rôzne národnosti pri spoločnej umeleckej činnosti

- vytvárali sme alternatívne umelecké dianie

- odstraňovali sme stereotypy, ktoré voči marginalizovaným skupinám v spoločnosti existujú

- zviditeľnili sme rôzne komunitné divadlá

- zorganizovali sme festival s medzinárodnou účasťou

- zorganizovali sme v rámci festivalu krátku konferenciu


Najdôležitejšie aktivity v rámci projektu:

-PR aktivity

-organizačné práce v rámci festivalu

-koordinovanie sprievodcov tímov zo zahraničia

-koordinovanie cateringovej spoločnosti

-aktívne zapojenie hercov/herečiek do technicko-asistenčných prác v rámci festivalu

-odohranie divadelného predstavenia Zázračné dieťa v rámci festivalu

-fotodokumentácia

-nakrútenie filmového materiálu pre krátke video o festivale


Trvanie projektu: 2. a 3. 12. 2011


Výsledky projektu:

- účasť divadelných zoskupení zo zahraničia:

Divadno (CZ) s hrou Renata

divadlo AHA (HUN) s hrou Protipóly

Teatr Grodzki (PL) s predstavením Magická hora

divadlo Compagnia del filo(IT) s hrou Rozmotajme to klbko.

Travesty šou Karla Lampu (CZ)

Black deep dance theatre (CZ) s tanečným vystúpením

- účasť divadelných zoskupení zo Slovenska:

Len Tak Tak s hrou Pohyblivé pobrežie

Ticho a spol. s predstavením Stopy snov

Divadlo bez domova s hrou Zázračné dieťa

-koncert skupiny Para


Počet divákov na festivale- 200 divákovCelkové náklady na projekt:   21.500  eur


Hlavný donor projektu: 


Visegrad Fund -   12.000   eur

Slovenské elektrárne ENEL -  3.000  eur


Vlastné  zdroje: 6.500  eur


Projekt tiež podporili: Poľský Inštitút, Drift, Štúdio 12, Nota Bene, Apothecary Films, Hostel Bluess, Ganesh, Todos, PP Partners

Iné aktivity


Otvorená opona v Poluse


Vo februári 2011 sa naše divadlo zapojilo do akcie, ktorú organizovalo obchodné centrum Polus v Bratislave. Pripravili sme fotografickú výstavu, ktorá dokumentovala naše divadelné predstavenia. Fotografie sme skombinovali s výstavou kostýmov a niektorých divadelných rekvizít. Počas celého mesiaca mohli návštevníci/návštevníčky Polusu vidieť napr. nádherné kimoná z inscenácie Haiku (2010) alebo oltár “La Catrina”, z divadelnej hry Día de muertos (2006).

V rámci programu sme premietli pre návštevníkov film Divadlo bez domova.


Celkové náklady na aktivitu: 2.500 eur

Hlavný donor aktivity:  Drift advertising


Oslava 5.výročia Divadla bez domova


V máji 2011 sme oslávili 5. výročie našej existencie. Skvelá a neformálna oslava prebehla v Horskom parku, v priestoroch Lesnej školy (Nadácia Horský park). Počas oslavy sme premietali zaujímavé filmy, fotografie, opekali sme špekačky, pochutnávali si na hlivovom guláši a výbornej čokoládovej torte. Pozvanie prijali aj niektorí naši dlhodobí partneri a donori, napr. pani Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave a pán Petr Vágner, riaditeľ Višegradského fondu.


Celkové náklady na aktivitu: 500  eur

Hlavný donor aktivity: Divadlo bez domovaOdohranie predstavenia Kuca Paca na Úrade vlády SR


V decembri 2011 sme dostali pozvanie od bývalej premiérky pani Ivety Radičovej zahrať na Úrade vlády SR predstavenie Kuca Paca. Išlo o naše prvé vystúpenie na politickej pôde. Hrali sme v nedivadelných podmienkach v zasadačke pre tlačové konferencie. Predstavenie videlo štyridsaťpäť zamestnancov/zamestnankýň Úradu vlády. Počas diskusie s hercami/herečkami nás prišla pozdraviť aj p.Radičová.


Úrad vlády nám zaplatil za predstavenie sumu vo výške  350 eur.  Časť sumy sme použili aj na honoráre hercom a herečkám DBD.Cena Nadácie Erste

Divadlo bez domova získalo 20.júna 2011 Cenu Nadácie Erste za sociálnu integráciu vo výške 16.000 Eur .

Z 1850 hodnotených projektov z 12 krajín EÚ sa náš projekt  “Sociálne divadlo - nástroj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe” prebojoval až do finálneho kola.2% z dane

Na účet našej organizácie prišli finančné prostriedky vo výške 7087, 08 Eur. Použili sme ich na spolufinancovanie projektov a honoráre pre hercov/herečky DBD.
Divadlo bez domova ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili našu činnosť a držali nám palce.


V Bratislave 10. januára 2012

PDF >>>>>>>>>>