Výročná správa 2012

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4
 Naším hlavným poslaním je práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva netradičnou umeleckou formou, ako je divadlo, performance, tanec alebo spev. Divadlo bez domova (ďalej len “DBD”) dáva priestor na zviditeľňovanie rôznych sociálnych tém, ktoré sú v komerčnej umeleckej sfére prehliadané. Spájame umelecké so sociálnym, aby sme pomáhali narúšať stereotypy voči marginalizovaným skupinám, ktoré v spoločnosti existujú.


DBD neformálne vzniklo v roku 2005 prácou na divadelných projektoch s ľuďmi bez domova a zaregistrovalo sa 12.5.2006 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-28231. Členovia a členky združenia sú ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú sociálnej, pedagogickej, umeleckej praxi, ekonomike, manažmentu a reklame.


Sídlime v Bratislave. Momentálne máme deväť členov/členiek, niekoľko dobrovoľníkov a množstvo sympatizantov.


Našu hereckú komunitu tvoria ľudia bez domova, telesne postihnutí, ľudia zo sociálne znevýhodnených skupín,  sociálni pracovníci, divadelníci a všetci, ktorí majú o naše divadlo záujem. Herci a herečky sú za účinkovanie v divadelných inscenáciách finančne odmeňovaní/odmeňované.


Projekty v roku 2012


Pouličné divadlo, v ktorom hrajú bezdomovci a telesne postihnutí - PLATEA


Našou motiváciou bola pozitívna skúsenosť hercov/herečiek, ktorú zažili počas hrania nenáročnej performance Kuca Paca. Ďalším významným dôvodom bola chuť hercov pracovať na niečom, čo sme doteraz ešte nerobili, a rozšíriť náš repertoár o atraktívne pouličné predstavenie.


Hlavný cieľ projektu: Naskúšať krátke divadelné predstavenie, vhodné na prezentáciu na ulici alebo v nedivadelných priestoroch.


Trvanie projektu: január až september 2012


Najdôležitejšie aktivity v rámci projektu:


Organizovali sme dramatoterapeutické skúšky, pravidelne v nedeľu v priestoroch Š12. Spolu s hercami/herečkami sme vytvorili koncept pouličnej performancie, ktorý vychádzal z vystúpení cirkusových akrobatov. Našou ambíciou nebolo priniesť na ulicu dokonalé akrobatické vystúpenie, ale jeho "paródiu". Vychádzali sme z fyzických možností jednotlivých hercov a herečiek.


Výsledky projektu:

Vytvorili sme pohybovú performance s prvkami happeningu a flashmobu, v ktorej účinkujú bezdomovci a telesne postihnutí.  Hlavným motívom je rýchla premena ľudí bežne sa vyskytujúcich na našich uliciach (napr. predajca Nota bene, študentka, staršia pani s nákupom atd'.) na akrobatov/akrobatky z cirkusu. Premena bezdomovcov/telesne postihnutých na ľudí predvádzajúcich smiešne akrobatické kúsky prekvapila náhodných okoloidúcich na ulici. Predstavenie sme nazvali Platea, v latinčine to znamená ulica, námestie, bulvár…ktorý naši herci ozvláštnili, skrášlili a urobili ho na malú chvíľu umeleckejším.


Premiéra:  22. september 2012, festival Divadelná Nitra, námestie pred divadlom A.Bagara


Odohrané predstavenia:

10. október 2012 v rámci Dňa bezdomovcov, pri otvorení výstavy fotografií, ktorú organizovalo o.z.Vágus na Hviezdoslavovom nám. v Bratislave.

29. a 30. novembra 2012 v nákupnom stredisku EUROVEA v Bratislave, kde bolo predstavenie Platea netradičnou propagáciou Medzinárodného festivalu bezdomoveckých divadiel ERROR 2012.


Réžia: Patrik Krebs

Dramaturgia: Uršula Kovalyk

Hudba: Oskar Rózsa

Scéna a kostými: Zuzana Hudeková

Účinkujúci: Veronika Ježová, Cecília Maderová, Jela Matuškovičová, Zuzana Poliaková, Michaela Galádová, Jozef Jamrich, Anton Erős, Jošua Kanáloš, Zdenek Langer, Uršula Kovalyk, Benjamin Richards, Patrik Krebs, Michal Krkoška, Denisa Okrutská, Igor Tibenský, Augustín Horváth, Beáta Maderová.


Počet divákov, ktorí nás videli - 500

Počet hercov/herečiek zapojených do projektu - 17 hercov/herečiek

Počet asistentov/technikov zapojených do projektu – 4


Predstavenie Platea bolo v rámci Divadelnej Nitry 2012 zachytené v relácii Umenie-Divadelná Nitra a odvysielané 14.10.o 22,15 na STV2 (http://www.stv.sk/online/archiv/umenie?date=2012-10-14&id=50711).


Predstavenie Platea bolo prezentované 22. decembra 2012 v rámci relácie Cesta, STV2, v réžii Jarmily Mancuškovej.


Hlavný donor projektu: MKSR

Celkové náklady na projekt:  8000 eur

Žiadané z MKSR: 7100 eur

Výška dotácie: 4000 eur

Vlastné zdroje: 1000 eur


Projekt tiež podporili:  Slovenské elektrárne, Štúdio12, Nota bene, Drift advertising, Todos, Vincenc Šopík.Zázračné dieťa doma aj na cestách


Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom bolo reprízovať divadelnú hru Zázračné dieťa v Bratislave aj v iných mestách Slovenska. Chceli sme priblížiť životný príbeh ženy, ktorá trpí vážnou psychickou chorobou divákom a pomocou divadelného predstavenia upozorniť na ťažkú sociálnu situáciu ľudí s psychiatrickou diagnózou.


Trvanie projektu: január až november 2012


Najdôležitejšie aktivity v rámci projektu:


Divadelnú hru Zázračné dieťa, ktorá vznikla podľa predlohy knihy Jely Matuškovičovej (herečka DBD), sme v Bratislave pravidelne hrávali 1x mesačne v Štúdiu12 na Jakubovom námestí. V hre účinkovalo 14 hercov/herečiek, čím sme splnili ďalší náš cieľ- aktívne sme zapojili do reprízovania hry bezdomovcov a telesne postihnutých. Po každom predstavení prebehla medzi divákmi a hercami 30 min. diskusia na tému psychiatrických diagnóz a sociálneho postavenia ľudí, ktorí duševnými poruchami trpia.


V rámci projektu sme zorganizovali dva divadelné zájazdy. V obci Nitrica sme odohrali predstavenie pre dôchodcov a širokú verejnosť obce Nitrica zdarma. Na Psychiatrickej klinike Philippa Pinela sme odohrali predstavenie pacientom/pacientkám, ktorí/ktoré boli v tom čase hospitalizovaní kvôli psychiatrickým diagnózam.


Výsledky projektu:


- do reprízovania divadelnej hry sme aktívne zapojili bezdomovcov a telesne postihnutých

- diskusie po predstavení prispeli k zcitliveniu ľudí voči problémom ľudí s psychiatrickou diagnózou a k odstraňovaniu stereotypov, ktoré voči bezdomovcom na Slovensku existujú.

- poskytli sme umelecký zážitok aj osobám, pre koré je divadlo ťažko dostupné, či už z finančných dôvodov (dôchodcovia v obci Nitrica), alebo preto, lebo sú hospitalizovaní v liečebni

- integrovali sme do kultúrno-spoločenského diania marginalizované skupiny obyvateľstva

- zlepšili sme sociálnu situáciu hercov/herečiek účinkujúcich v divadelnej hre vyplácaním honorárov


Réžia: Patrik Krebs

Hudba: Oskar Rósza

Dramatizácia: Uršula Kovalyk

Autorka literárnej predlohy: Jela Matuškovičová

Scéna a kostými: Zuzana Hudeková

Pohybový koncept: Zuzana V.Očenášová

Mutimédia directore: Benjamin Richards

Videoart: Ové pictures, Dávid Tkačik

Účinkujúci: herci a herečky Divadla bez domovaCelkový počet odohraných repríz v rámci projektu - 11

Počet divákov, ktorí nás počas projektu videli - 510

Počet hercov/herečiek zapojených do projektu - 16

Počet asistentov/technikov zapojených do projektu - 2


Celkové náklady na projekt: 7.720 eur

Hlavný donor projektu:  MKSR, žiadané- 6.660 eur, pridelená dotácia - 4.000 eur

Vlastné zdroje:  1.060 eur

Projekt tiež podporili: Štúdio12, Nota bene, Drift advertising, TodosARTERY


Bol dvojročný multilaterálny projekt, ktorý sme úspešne ukončili v septembri 2012.


Hlavné ciele projektu:

- vyvinúť a zriadiť spolu s partnermi z Poľska, Fínska, Talianska a Španielska virtuálno- edukačné a komunikačné on-line prostredie s názvom ARTERY (Art-education- therapy) www.arteryproject.eu

- vydať knižnú publikáciu + DVD, ktorá bude sprievodným materiálom po ukončení projektu ARTERY


Výsledky projektu:

- v rámci virtuálnej platformy ARTERY sme vytvorili štyri Learning paths (video + textový popis), verejnosti sú k dispozícii na webovej adrese:  www.arteryproject.eu/platform

- sme spoluautori knihy “Manuál rozvoja sociálnych zručností, ktorá vyšla v angličtine, slovenčine a v ďalších štyroch jazykových vydaniach (PL, FI, SP, IT) v septembri 2012 a DVD nosiča s viacerými praktickými ukážkami cvičení, ale aj ukážka, ako využívať platformu na www.arteryproject.eu

- spoluzorganizovali sme týždňový workshop v Perugii, v Taliansku od 2. do 9. septembra. Účastníci boli ľudia z Portugalska, Talianska, Nemecka, Rakúska, Fínska, Estónska, Česka, Poľska a Slovenska a lektori zo Španielska, Fínska, Poľska, Togo, Nemecka a SlovenskaCelkové náklady na projekt: 34.745 eur


Hlavný donor projektu:    

Education and Culture DG Lifelong Learning Programme a Education, Audiovisual Culture Executive Agency- 26.058 eur,


MKSR -   6.500 eur


Vlastné zdroje: 2.187 eur


Projekt tiež podporili: Minister Edukacji narodowej (PL)

LaborA


je dlhodobým dramaterapeutickým procesom Divadla bez domova, zahŕňa ergoterapeutický rozmer. Ukazuje sa, že terapia prácou je silný nástroj v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.


Dramaterapia, teda "terapia divadlom" má ambíciu prispieť k zlepšeniu veľkej škály sociálnych zručností hercov a herečiek, celého tímu a nakoniec zasahuje aj širokú verejnosť(publikum), ktorá sa  tak vzdeláva atraktívnym a nenásilným spôsobom.


Projekt LaborA má dve časti (aktivity):


"Labor"    - Práca na tvorbe divadelného priestoru a dramaterapeutický workshop. Táto časť projektu bude najmä o práci. Naplánovali sme dlhodobý 8 mesačný dramaterapeutický workshop v celkovom trvaní 96 hodín. Náplňou workshopu budú divadelno - terapeutické cvičenia, herecké, hlasové a pohybové cvičenia. Príprava nového divadelného predstavenia a jeho odpremiérovanie v októbri 2013 bude jeho najdôležiteším výsledkom.

   


"A"     - Znamená spojku/prepojenie. Ide o predstavenia, ktoré zahráme zdarma spolu osemkrát, raz do mesiaca v priebehu októbra 2012 až septembra 2013 v Bratislave.


Projekt LaborA začal v októbri 2012 a ukončíme ho v septembri 2013.Hlavný donor projektu

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis- 17.100 eur

Celkové náklady na projekt: 21.466 eur

Vlastné zdroje: 4.366 eur

Medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel ERROR 2012


Tradične sme v decembri zorganizovali VI. ročník festivalu. Medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel ERROR je jediný festival v Európe zameraný na divadlá, v ktorých hrajú ľudia žijúci na ulici. Vytvára priestor, kde môžu divadelné zoskupenia pracujúce s marginalizovanými skupinami obyvateľstva prezentovať širokej verejnosti originálne divadelné inscenácie. Zviditeľňuje rôzne sociálne témy, ktorým sa profesionálne divadlo často nevenuje. Vytvára platformu, kde sa stretáva „zdravá“ majorita s ľuďmi, ktorí sú zo spoločnosti sociálne a kultúrne vylúčení. Pomáha odbúravať stereotypy, ktoré voči bezdomovcom existujú, a pomáha pri ich resocializačnom procese.

Účasť prijali divadelné zoskupenia, ktoré pracujú s bezdomovcami, sluchovo, telesne a mentálne postihnutými osobami aj s utečencami.


Hlavné ciele projektu:

-vytvorili sme priestor na prezentáciu umeleckej činnosti  divadelným zoskupeniam, ktoré pracujú s marginalizovanými skupinami obyvateľstva

- zviditeľnili sme sociálne témy, ktoré komerčné umenie často prehliada

- spojili sme rôzne národnosti pri spoločnej umeleckej činnosti

- vytvárali sme alternatívne umelecké dianie

- odstraňovali sme stereotypy, ktoré voči marginalizovaným skupinám v spoločnosti existujú

- zviditeľnili sme rôzne komunitné divadlá

- zorganizovali sme festival s medzinárodnou účasťou

- zorganizovali sme v rámci festivalu krátku konferenciu


Trvanie projektu: 30. november a 1.december 2012


Výsledky projektu:

- účasť divadelných zoskupení zo zahraničia a Slovenska:

1. Divadno (CZ) s hrou Lajka

2. AHA (HUN) s hrou Kapsička hľadača pokladov

3. Teatr Grodzki (PL) s predstavením Naša cesta snov

4. Compagnia del filo (IT) s hrou Dvadsaťsedem duchov

5. Camminannti (IT) s hrou Občaňák

6. Blessed Fools (FIN) s predstavením Korporácia

7. Black deep dance theatre (CZ) s tanečným vystúpením Črepy v tme

8. Len tak tak (SK) s hrou Oranžová

9. Divadlo bez domova (SK) s pouličnou performance Platea a divadelnou hrou Kuca Paca 2


Počet divákov na festivale – viac ako 400Celkové náklady na projekt: 26.000 eur


Hlavný donor projektu: 


Visegrad Fund -  13.800 eur

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis  -  7.000  eur


Hlavný mediálny partner projektu: Slovenské elektrárne


Vlastné  zdroje: 3.000 eur


Projekt tiež podporili: Nadácia Pontis, Veľvyslanectvo Fínska, Divadelný ústav, Poľský inštitút, Nota bene, Drift advertising a Todos.
Iné divadelné zájazdy


23.marca 2012 sme odohrali predstavenie Kuca Paca na Medzinárodnej konferencii expresívnych terapií “Společní prostor” v Olomouci (ČR). Predstavenie videlo 200 divákov/diváčiek. Počas zájazdu navštívili naši herci/herečky kultúrne pamiatky mesta Olomouc.9. októbra 2012 sme odohrali predstavenie Zázračné dieťa na II. Dramatoterapeutickej konferencii, ktorú usporiadalo združenie Klíč-centrum sociálních služeb Olomouc (ČR), p.o. v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého. Hrali sme v nádhernom prostredí Divadla hudby a po predstavení tiež prebehla diskusia s divákmi. Divadelnú hru videlo 250 divákov/diváčiek.


15. októbra 2012 sme hrali predstavenie Kuca Paca s následnou diskusiou v KC Dunaj v Bratislave pre Nadáciu Erste. Predstavenie videlo 100 divákov/diváčiek.


7. novembra 2012 sme odohrali v rámci projektu ESF-Vzdelávanie divadlom predstavenie Kuca Paca pre študentov/študentky na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Predstavenie videlo 80 divákov/diváčiek.


Iné aktivity:


Oslava narodenín Divadla bez domova :


24. mája 2012 sme oslávili svoje 6. narodeniny. Neformálna oslava sa konala v priestoroch Nadácie Horský park. Občerstvenie sme financovali z vlastných zdrojov.


Noc divadiel:

17. novembra sme sa tradične zapojili do noci otvorených divadiel premietaním dokumentárneho filmu o Divadle bez domova v Štúdiu12 v Bratislave.
Pisztoryho palác, alebo ako sme získali divadelný priestor:


Naše dlhodobé úsilie mať vlastný divadelný priestor, v ktorom by sme mohli skúšať a hrať, bolo odmenené v októbri 2012. Sen sa stal skutočnosťou a tak sme získali do ročného podnájmu (s možnosťou opcie) ľavé dolné krídlo v Pisztoryho paláci na Štefánikovej ulici 25 v Bratislave. S ďalšími dvoma mimovládkami (Len tak tak, Equiteatro) sme začali revitalizovať priestor, v ktorom budú skúšať, hrať a vzdelávať sa bezdomovci, telesne postihnutí a inak sociálne vylúčené osoby. Presne osem týždňov trvalo, kým sme svojpomocne priestory zrekonštruovali. Ďalšie dva mesiace nám trvalo, kým sme svojpomocne zariadili a technicky zfunkčnili divadelnú sálu a techniku. Na rekonštrukčných prácach sa zúčastnili všetci naši herci/naše herečky. Aj táto aktivita podporila názor, že bezdomovci dokážu priestor zveľadiť. Vyvrátila všeobecný stereotyp, že bezdomovci budovy ničia. Prvé slávnostné predstavenie Zázračné dieťa v zrevitalizovaných priestoroch sme odohrali 25.marca 2013.


Celkové náklady na revitalizáciu priestoru a technického zabezpečenia boli vo výške viac ako 5.000 eur a čerpali sme ich z vlastných zdrojov a čiastočne z projektu LaborA.

Počet hodín odpracovaných herečkami a hercami v rámci revitalizácie prestoru do konca roka 2012 bol viac ako 550 hodín. Odbornú prácu bez nároku na honorár odviedli firmy Gehri s.r.o. a Graffiti X.


2% z dane

Na účet našej organizácie prišli finančné prostriedky vo výške 1.008,36 eur. Použili sme ich na spolufinancovanie projektov a honoráre pre hercov/herečky DBD a nákup materiálu na revitalizáciu priestorov v Pisztoryho paláci.


Divadlo bez domova ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili našu činnosť a držali nám palce.


V Bratislave 10. januára 2012