Zahraj to!
PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4
 

Tréning "Zahraj to! - Učíme sa Živou knižnicou" je implementáciou dlhoročných skúseností Divadla bez domova s mládežou žijúcou v tieni našej spoločnosti (zdravotná či psychiatrická diagnóza, neukončené vzdelanie, zložité rodinné zázemie atď.) do profesného života pracovníkov s mládežou 6 EU krajín. Počas tréningu sa zameriame na konkrétnu metódu- Živú

knižnicu, ktorej ústrednou myšlienkou je zdieľanie osobného príbehu človeka pred publikom. Spolu s účastníkmi tréningu objavíme dvojaký potenciál Živej knižnice- zvedomovanie/prijímanie vlastného príbehu samotným aktérom a empatické neformálne učenie sa cez načúvanie tohto príbehu svedkom rozprávania. Ukážeme si, že Živá knižnica je otvorený dialóg a

nie pasívny prednáškový formát, ktorý slúži pre konfrontáciu vlastných postojov a trénuje kritické myslenie. Odbúrava komunikačné bariéry a podporuje otvorený dialóg, rúca predsudky a stereotypy. Okrem iného účastníkov inšpirujeme množstvom nástrojov a cvičení vychádzajúcich z umenia pre zefektívnenie práce s mladými ľuďmi. Všetky metódy a techniky podporujú iniciatívu mladých ľudí pre pozitívnu zmenu a rozpoznanie/nasledovanie svojich pocitov a vízií.
Tréningom "Zahraj to! - Učíme sa so Živou knižnicou" pre pracovníkov s mládežou chceme poukázať na viaceré rizikové faktory: uzavreté komunity mladých ľudí, extrémizmus, strata životných cieľov, falošné životné vzory, neukončené vzdelanie=nízke šance pre kvalitné profesné zaradenia, no i dôsledky pandemického obdobia= sociálna izolácia v koncepte

problematického rodinného zázemia. Našim cieľom je zdieľať rokmi overenú dobrú prax našej organizácie, zvyšovať kompetencie pracovníkov s mládežou cez divadlo a expresívne prístupy pri vytváraní otvoreného dialógu, vybaviť pracovníkov s mládežou overenými pracovnými postupmi v boji proti stereotypom a predsudkom v komunitách na okraji spoločnosti, metódou "Živých knižníc" podporiť efektivitu pracovníkov pri procese začleňovania mládeže do

prosperujúcejho života, zvýšiť povedomie a empatiu spočnosti voči rizikovým skupinám mladých ľudí cez ich osobné príbehy, zvýšť informovanosť mladých ľudí o stereotypoch a predsudkoch a ich negatívnych dôsledkoch, zviditeľniť problematiku ľudských práv, pôsobiť preventívne a obmedziť syndróm vyhorenia u pracovníkov s mládežou, a v neposlednej miere budovať siete partnerov pre budúce spolupráce či zdieľanie skúseností. Zorganizovaním 7- dňového medzinárodného tréningu "Zahraj to! - Učíme sa Živou knižnicou" napomáhame vytiahnuť mladých ľudí "z tieňa" a

smerujeme ich "do svetla" ich vlastných životov.
Tréning pre pracovníkov s mládežou sa uskutoční od 14. do 20.mája, 2023 v Pisztoriho paláci v Bratislave., v sídle Divadla bez domova. Súčasťou neformálneho vzdelávania bude aj divadelná skúška s hercami Divadla bez domova s ukážkami Živých knižníc a verejné divadelné predstavenie Divadla bez domova (streda 17.máj, 2023 o 19h)- Kuca Paca. Tréningu sa zúčastní 20 pracovníkov s mládežou zo 6 EU krajín- Španielsko, Rakúsko, Bulharsko, Francúzsko, Grécko a Slovensko.


Úvod tréningu bude vstupom do problematiky diskriminácie, predsudkov a stereotypov. Jadrom tréningu bude práca so Živou knižnicou, expresívnymi technikami a ukážkami práce Divadla bez domova, tréning ukončíme evaluačným procesom a plánovaním budúcich spoluprác. Účastníci tréningu sa naučia pracovať s metódou "Živá knižnica", získajú teoretické a praktické skúsenosti.


Výsledkom projektu je šírenie metódy Živých knižníc a techník zakotvených v umení medzi 20 účastními zo 6 EU krajín v ich každodennej práci s mládežou. Novo vybudovabé pracovné kontakty dajú základ budúcim spoluprácam medzi zúčastnenými partnermi. Päť zahraničných partnerov obdrží pozvánku na 17.ročník Medzinárodného festivalu Error, ktorý

sa bude konať v novembri 2023 v Bratislave, kde dostanú priestor pre prezentovanie svojich aktivít s mládežou. 17 účastníkov tréningu spozná medzinárodne uznávanú prácu a hercov Divadla bez domova a získa inšpiráciu pre svoje budúce projekty. Vďaka zvolenej téme očakávame profesné obohatenie všetkých pracovníkov s mládežou a rozvíjanie ich zručností tak dôležitých pre každodennú prácu s mládežou v procese dospievania alebo v iných zložitých situáciách.