BOSS: Building of strong strategic partnership and networking for theatre groups of homeless and prisoners

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉ

 


Sumarizačná správa zo študijno-pracovnej cesty


English version click here:.............


     Hlavným cieľom študijno-pracovnej cesty zástupcov Divadla bez domova (ďalej len DBD) do Nórska bolo vytvorenie strategického partnerstva s divadelnou organizáciou Vardeteatret. Základy tohto partnerstva boli položené v novembri 2015 počas medzinárodného festivalu bezdomoveckých divadiel ERROR v Bratislave, ktorý organizuje DBD. Festivalu a konferencie, ktorá bola jeho súčasťou, sa zúčastnil aj zástupca a umelecký riaditeľ nórskej divadelnej skupiny Vardeteatret Jo Skjønberg. Na krátkom bilaterálnom stretnutí sa Jo Skjønberg a principál DBD Patrik Krebs venovali aj možnostiam prípadnej budúcej spolupráce, resp. možnosti stretnúť sa v Osle a vidieť prácu Vardeteatret priamo vo väzení aj mimo neho.

     Študijnej pracovnej cesty sa za DBD zúčastnili Patrik Krebs, Jozef Bujna a Tomáš Kubiš. Za Vardeteatret sa spoločných stretnutí zúčastnili Jo Skjønberg, Leif Sørensen Katrine Fjørtoft, Siv Skjønberg, Matthew Trustham.

     Na spoločných stretnutiach sa reprezentanti a reprezentantky bližšie zoznámili s históriou a súčasnými aktivitami oboch divadelných zoskupení. Vardeteatret predstavilo svoju prácu s ľuďmi vo väzení a s ľuďmi, ktorí sú v procese odchodu alebo po odchode z väzenia. Divadelnú prácu využívajú na ich opätovné začleňovanie sa do bežného života, komunity, udržanie alebo obnovenie vzťahu s rodinou, vzdelávanie a získanie práce. Väzni a bývalí väzni tvoria predstavenia a stávajú sa hercami a herečkami. Významnou aktivitou Vardeteatret je aj projekt „Help, I am free!“, ktorý úspešne realizujú viac ako 6 rokov vo väzniciach v Juhoafrickej republike.

     DBD tiež odprezentovalo svoju divadelnú prácu s ľuďmi bez domova, ľuďmi s telesným postihnutím a inak znevýhodnenými či vylúčenými osobami. Zástupcovia DBD predstavili svoje aktivity a projekty, predovšetkým medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel ERROR, na ktorý pozvali aj divadlo Vardeteatret.

     Vardeteatret hráva svoje predstavenia vo väzeniach, kde sú divákmi odsúdení väzni, ako aj pre verejnosť – vo vlastnom divadelnom priestore, na školách atď. Pracujú tak nielen priamo s ľuďmi vo a po výkone trestu odňatia slobody, ktorí sú ich hercami, ale aj s publikom. Odsúdeným divákom vo väzeniach divadelne zobrazujú témy, ktoré sa ich osobne dotýkajú, čím ich často motivujú, aby sa k divadlu pridali. Predstaveniami pre verejnosť narúšajú a pomáhajú odbúravať stereotypy a predsudky, ktoré v spoločnosti voči odsúdeným či ľuďom so zápisom v registri trestov existujú.

     Zástupcovia DBD sa zúčastnili 2 predstavení „Fengselsfuglene“. Predstavenie zobrazovalo problematiku vzťahu viacnásobne odsúdeného človeka so svojou najbližšou rodinou, najmä so svojím synom, ktorému mama otca vo väzení zatajovala. Ďalšiu líniu predstavenia tvorili traumatické spomienky otca – recidivistu, ktorý bol v minulosti znásilnený svojím futbalovým trénerom.

     Prvýkrát videli reprezentanti DBD toto predstavenie vo väzení Bruvoll, kde sedeli v hľadisku spolu s odsúdenými mužmi. Už počas predstavenia mali možnosť na reakciách odsúdených vidieť, že ich predstavenie chytilo, niektorých sa pravdepodobne až osobne dotýkalo. Po predstavení nasledovala diskusia, v ktorej položili odsúdení hercom a herečkám viacero otázok. Zaujímalo ich, ako predstavenie vznikalo, či vychádza z reality, ako by sa mohli k divadlu pridať, niektorí sa vyjadrili, že im bola téma blízka.

     Ďalšie predstavenie zhliadli zástupcovia DBD spoločne s veľvyslancom SR v Nórskom kráľovstve Františkom Kašickým a so študentmi a študentkami na strednej škole Nydalen v Osle. Predstavenia sa zúčastnili aj nepočujúci/-e študenti a študentky, ktorým boli dialógy a monológy tlmočené do posunkovej reči. Po predstavení opäť nasledovala plodná diskusia, v ktorej padlo množstvo otázok, o. i. aj na hercov, ktorí strávili časť života vo väzení.

     Reprezentanti DBD navštívili aj ďalšie 2 zariadenia v Osle. Prvým z nich bolo denné a integračné centrum pre ľudí bez domova a ľudí so závislosťami, ktoré je jednou z 50 inštitúcií prevádzkovaných organizáciou Blå Kors Norge (Modrý kríž Nórsko) po celom Nórsku. V centre poskytujú svojim hosťom (klientom) každodenne stravu, krízovú intervenciu, napojenie na ďalšie sociálne a ubytovacie služby, vzdelávanie, pracovné tréningy a rôzne druhy poradenstva.

     Druhým zariadením bola centrála a miestna pobočka pre členov (klientov) nadácie WayBack (Cesta späť), ktorá má pobočky aj v ďalších 4 nórskych mestách. WayBack pomáha odsúdeným páchateľom v procese prepúšťania a po prepustení z väzenia, aby sa mohli plnohodnotne začleniť do života na slobode – bez páchania kriminality a užívania návykových látok. Centrum funguje na dennej báze, členovia tu môžu využívať telefón, počítač, zúčastňovať sa svojpomocných skupinových stretnutí alebo ďalších poradensko-podporných aktivít, ktoré sú zamerané na obnovenie sociálnych kontaktov, vzdelávanie a zamestnanie sa. Organizácia im pomáha aj s hľadaním a platením ubytovania. Viacerí zamestnanci organizácie (vrátane jej výkonného riaditeľa) majú sami skúsenosť s pobytom vo väzení či so závislosťou od tvrdých drog.


     Študijno-pracovná cesta zástupcov DBD v Nórsku má viacero konkrétnych výsledkov, ktoré vychádzajú z viacerých spoločných stretnutí a diskusií. Vardeteatret a DBD spoločne pripravili a na pôde Veľvyslanectva SR v Nórskom kráľovstve uzavreli Zmluvu o partnerstve, v ktorej sa dohodli na spolupráci, zdieľaní a výmene poznatkov, skúseností a osvedčených postupov v oblasti divadelnej a dramaterapeutickej práce so znevýhodnenými jednotlivcami či skupinami. Hmatateľným dôkazom toho je aj dohoda o účasti nórskeho divadla Vardeteatret na medzinárodnom festivale bezdomoveckých divadiel ERROR 2016, ktorý sa uskutoční 24. – 26. novembra 2016 v Bratislave. Vardeteatret odohrá na festivale 2 predstavenia a na festivalovej Konferencii sa predstavia s príspevkom/prezentáciou svojej práce a aktivít. Účasť na festivale ERROR 2016 poskytne obom divadelným organizáciám priestor na zoznámenie sa s ďalšími divadlami a otvorí možnosti ďalšej medzinárodnej spolupráce na európskej úrovni.

     Zástupcovia DBD predstavili svoju organizáciu a jej aktivity aj organizáciám Blå Kors Norge a WayBack. Zástupcov oboch organizácií tiež pozvali na festival ERROR 2016, kde by mohli v rámci Konferencie odprezentovať svoju prácu.

     Ďalším výsledkom sú nové poznatky a skúsenosti, ktoré reprezentanti DBD v Nórsku získali. V sídle Vardeteatret sa spolu s ich organizačným tímom a hereckým súborom zúčastnili úvodného rituálu, ktorý im pomohol lepšie pochopiť štýl práce a spôsob komunikácie vo vnútri tímu. Vo väzení videli, ako prebieha divadelná skúška a rozcvička pred predstavením a ako je možné divadelné predstavenie využiť na prácu s odsúdenými a na vyvolanie záujmu u možných budúcich hercov. Zároveň si mali možnosť potvrdiť, že divadlo je významným prostriedkom na pestovanie tolerancie, sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti, interkultúrneho dialógu a porozumenia, ako aj nástrojom na odbúravanie xenofóbie, rasizmu, prejavov nenávisti a násilia, či stereotypov a predsudkov, ktoré vo verejnosti voči vylúčeným a znevýhodneným skupinám existujú. Tieto skúsenosti plánuje DBD využiť pri uvádzaní divadelných predstavení a interakcii s publikom – či už ho tvorí verejnosť, konkrétne skupiny (napr. žiakov, študentov) alebo rôzne znevýhodnené skupiny.

     Zástupcovia DBD navštívili Centrum 22. júla (múzeum), ktoré sa nachádza na mieste teroristického útoku neonacistu Andersa Behringa Breivika z 22. júla 2011, ako aj tichý trajektový prístav Utøykaia. Odtiaľ je vidno na asi 600 metrov vzdialený ostrov Utøya, kde vo svojej masakre pokračoval. Tento zážitok im potvrdil, že je dôležité venovať sa a zobrazovať hrozby radikalizácie postojov a názorov aj na divadelnej scéne.Aktivita bola podporená z grantov EHP a NórskaFOTKY - PICTURESBOSS-FOTO.htmlshapeimage_2_link_0