Rád hrám
 

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉ

 

Trvanie projektu: január 2017 – december 2017


Projekt „Rád hrám“ je zameraný na zabezpečenie základného fungovania Divadla bez domova a na kontinuálne pokračovanie a prezentovanie našej divadelnej práce s ľuďmi bez domova, s ľuďmi s telesným postihnutím a s inak sociálne znevýhodnenými osobami v roku 2017. Základom projektu sú pravidelné divadelné skúšky a pravidelné uvádzanie divadelných predstavení pre verejnosť. Spolu tak plánujeme odohrať 8 divadelných predstavení/vystúpení, na ktoré budú mať diváci vstup zdarma. Súčasťou projektu sú pravidelné divadelné skúšky, ktoré sú priestorom, kde spoločne s našimi hercami a herečkami umelecky tvoríme, experimentujeme, realizujeme rôznorodé divadelné či dramaterapeutické cvičenia a pripravujeme sa na uvádzanie predstavení. Pred predstaveniami prebiehajú kostýmové, svetelné a zvukové skúšky. K našim skúškam patrí aj hra na hudobné nástroje a rap/spev, čo prenášame do koncertných vystúpení našej divadelnej kapely Franta Project.Ciele projektu


- zabezpečiť fungovanie jedinečného divadla v roku 2017

  1. -6 predstavení/vystúpení pre verejnosť a pravidelné divadelné skúšky


- prispievať k rozmanitosti alternatívneho kultúrneho života v Bratislave, v kraji, na Slovensku, prípadne v zahraničí, a súčasne propagovať umenie vznikajúce v bratislavskom kraji aj za jeho hranicami

- zviditeľňovať ojedinelú a netradičnú umeleckú prácu znevýhodnených skupín/jednotlivcov a tým narúšať a odbúravať stereotypy, predsudky, xenofóbiu a rasizmus

- vytvárať platformu pre stretávanie sa sociálne znevýhodnených ľudí s

majoritou, stieranie hraníc, ktoré medzi nimi často existujú, a scitlivovanie verejnosti

- zamedzovať kultúrno-spoločenskému vylúčeniu znevýhodnených skupín

- poskytnúť ľuďom bez domova a ľuďom s telesným postihnutím priestor na zmysluplné trávenie času, osobný rozvoj, sebarealizáciu a prezentáciu

- ponúkať umenie dostupné širokej verejnosti – bez ohľadu na sociálnu či finančnú situáciu

- presadzovať myšlienku „aj divadlo je práca“

  1. -zapojiť do pravidelného skúšania a hrávania predstavení 12 hercov/herečiek


  1. -Projekt podporil :