Výročná správa za rok 2009Divadlo bez domova (ďalej len “DBD”) neformálne vzniklo v roku 2005, prácou na divadelných projektoch s ľuďmi bez domova a zaregistrovalo sa 12.5.2006 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, pod registračným číslom VVS/1-900/90-28231. Členovia a členky združenia sú ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú sociálnej, pedagogickej, umeleckej praxi, ekonomike, manažmentu a reklame.


Sídlime v Bratislave, momentálne máme štyroch členov/členiek, niekoľko dobrovoľníkov a množstvo sympatizantov.


Našu divadelnú komunitu tvoria ľudia bez domova (predajci Nota bene), telesne postihnutá mládež, mládež zo sociálne znevýhodnených rodín,  sociálni pracovníci, divadelníci a všetci, ktorí majú o naše divadlo záujem. Herci a herečky sú za účinkovanie v divadelných inscenáciách finančne odmeňovaní.Najdôležitejšie projekty  za rok 2009


Divadlo ako sociálno-pracovný priestor pre bezdomovcov a telesne postihnutých

Hlavným cieľom projektu bolo umožniť hercom a herečkám DBD odohrať divadelné predstavenie (Deň mŕtvych) v Bratislave, iných mestách SR a festivaloch. Projekt trval od septembra 2008 do mája 2009.

Najpodstatnejšími dôvodmi pre realizáciu projektu z nážho pohľadu sú tieto: 

-v SR existujú minimálne možnosti pre seberealizáciu telesne postihnutých a bezdomovcov

-telesne postihnutí a bezdomovci vytvorili divadelnú hru, ktorá je produktom ich úsilia a práce

-divadelné predstavenia, v ktorých hrajú naši herci/herečky pomáhajú odstraňovať sociálne bariéry medzi obyvateľmi

-projekt zvyšuje šance na získanie nových sociálnych alebo pracovných kontaktov

-posilňuje hercov/herečky a robí ich sebavedomejšími

-kooperácia telesne handicapovaných s bezdomovcami počas divadelných predstavení, skúšok je v SR unikátna a je správne takýto inovatívny prístup ukazovať verejnosti

-má preventívny charakter (drogy, alkoholizmus)

-dodržiava princíp rovných príležitostí medzi mužmi a ženami


Hlavné aktivity v rámci projektu:


dramaterapeutické stretnutia, získavanie zručností, asistencia

Raz za týždeň v nedeľu od 15,00 do 17,00 sme absolvovali 21 (dvojhodinových) dramaterapeutických stretnutí.

Priemerne sa ich zúčastňovalo 10-13 hercov/herečiek. Predajci NB boli za účasť na stretnutiach (skúškach) odmeňovaní dvoma časopismi NB.


účasť na festivaloch

- v septembri 2008 sme sa zúčastnili hereckého zájazdu na Medzinárodnom divadelnom festivale Babí léto v Českej republike. Festival sa konal v Pražskej psychiatrickej klinike v Bohniciach a jeho cieľom bolo zviditeľniť problematiku ľudí s psychiatrickou diagnózou. Náš divadelný tím odohral v rámci festivalu predstavenie Deň mŕtvych bez nároku na honorár.


- v decembri 2008 sme odohrali predstavenie na Medzinárodnom festivale bezdomoveckých divadiel v Bratislave. Festival organizovalo naše občianske združenie a okrem nás na ňom vystúpili divadlá z Holandska, Maďarska, Česka ale aj divadlo nepočujúcich zo SR.

Táto aktivita priniesla našim klientom nové skúsenosti a sociálne kontakty s ľuďmi zo zahraničia. Vznikli nové priateľstvá aj motivácie k ďalšej práci v divadle. V rámci festivalu videli herci/herečky aj divadelné predstavenia.

Niektorí z nich boli do organizačných prác aj aktívne zapojení (technická pomoc pri stavaní scény, kontakt s médiami).


reprízovanie inscenácie Deň mŕtvych v Štúdiu12

Spolu sme odohrali 10 divadelných predstavení. Pravidelne v nich hralo 10 až 11hercov/herečiek. Naše divadelné vystúpenie videlo viac ako 800 divákov.


divadelný zájazd v Malých Kršteňanoch

V máji 2009 sme zorganizovali divadelný zájazd a odohrali 2 divadelné predstavenia v Malých Kršteňanoch pre dôchodcov. Po divadelných vystúpeniach miestni obyvatelia diskutovali s našimi hercami a herečkami na tému bezdomovectvo. Keďže na vidieku bezdomovcov nemajú, naši herci vidiečanov uviedli do tejto témy najmä príhodami z vlastnej skúsenosti.


natáčanie relácie Umenie 09 (STV)

Tím z STV natáčal s hercami/herečkami rozhovor a časť divadelného predstavenia. Nikdy nemali skúsenosť s podobnými hercami/herečkami a boli pozitívne prekavapení z ich úprimnosti a prirodzeného správania sa pred kamerou. Tvrdili nám, že táto skúsenosť v nich nechala neopakovateľný ľudský zážitok. (Odvysielané 26.4.2009)


Hlavným donorom projektu bola Nadácia SPP, grantový program OPORA.

Celkové náklady na projekt: 4779, 92 eur

Žiadané: 2655,5 eur

Výška finančnej podpory: 2655,5 Eur

Projekt tiež podporili:

Karex, Drift, IMPA, Divadelný ústav Bratislava, Nota Bene


Haiku


Hlavným cieľom projektu bolo naštudovanie divadelného predstavenia v ktorom hrá telesne postihnutá mládež, mládež žijúca v marginalizovanej komunite a bezdomovci, ako aj odprezentovanie divadelného predstavenia na medzinárodnom festivale.


Projekt trval od januára 2009 do decembra 2009. Vznikla nová hra Haiku. Obsahom hry sú tradičné japonské básne - haiku, od rôznych japonských autorov. Prvky pohybu, japonskej hudby, animácie a výtvarného umenia tvoria divadelnú performance, ktorá je sprostredkovateľom medzi našou a japonskou kultúrou, bez ambície kopírovať tradičné japonské divadlo. Súčasťou hry je diskusia medzi hercami/herečkami a divákmi. Hra trvá približne 40 minút.


Aktivity v rámci projektu:


dramaterapeutické stretnutia

absolvovali sme 25 dvojhodinových stretnutí, na ktorých sme s hercami a herečkami DBD:


- robili herecké cvičenia so zameraním sa na výrazové prostriedky japonského divadla Kabuki a Nó

- realizovali hlasové cvičenia so zameraním sa na artikuláciu, dikciu a prednes

- študovali a analyzovali text (japonské básne haiku)

- rozvíjali verbálne aj neverbálne komunikačné zručnosti

- analyzovali a študovali informácie o Japonskom divadle, umení

- rozšírili sme umelecký tím o nových hercov (bezdomovcov)

- spracovali fotodokumentáciu aktivít


odpremiérovanie divadelnej hry Haiku

Premiéra sa konala 25. novembra 2009 o 19.00, v Štúdiu12 na Jakubovom nám. v Bratislave. Počet divákov: 85


odohranie divadelnej hry Haiku na Medzinárodnom festivale bezdomoveckých divadiel ERROR 09

4. a 5. decembra sme odohrali Haiku v rámci nášho festivalu v Štúdiu12. Divadelnú hru Haiku videlo 100 divákov.


hosťovanie s divadelným predstavením Haiku


V decembri sme s predstavením Haiku vystúpili na scéne Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici. Predstavenie videlo 40 divákov. Divadelný tím bol ubytovaný v hotely Lux. V rámci zájazdu sme absolvovali prehliadku kultúrnych pamiatok v Banskej Bystrici.


Hlavným donorom projektu bolo Ministerstvo kultúry SR

Celkový rozpočet projektu: 16.928,90 eur

Požadovaná suma: 14. 273, 39 eur

Výška finančnej podpory: 6.000 eur

Projekt tiež podporili:

Divadelný ústav, Nota bene, Drift, Vertex, Eko-Salmo s.r.o., IMPA, Redivivo.Medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel ERROR 09


Cieľom projektu bolo zorganizovanie jediného festivalu bezdomoveckých divadiel na Slovensku. Festival organizujeme pravidelne už tretí rok, v prietoroch Štúdia12, na Jakubovom námestí v Bratislave. Tento ročník sa konal 4. a 5. decembra 2009. Festival - projekt umožňuje divadelným zoskupeniam, pracujúcim so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva odprezentovať svoje umelecké výsledky. Pomáha tak odbúravať stereotypy, ktoré voči marginalizovaným skupinám v spoločnosti existujú a rozširovať spoluprácu na medzinárodnej úrovni.


Hosťujúce divadelné zoskupenia na festivale


Divadlo AHA, Maďarsko, hra Tichý zločin

Divadlo Ježek a Čížek, Česká republika, hra Bufet Bondy

Divadlo Dryada, Česká republika, tanečné vystúpenie Zaklínač

Teatr Grotzki, Polsko, hra Dávajúci strom

Divadlo Tiché iskry, Slovensko, hra Tichý plač ľalie

Divadlo bez domova, Slovensko, hra Haiku


V rámci festivalu sme odprezentovali 60 minútový dokumentárny film Divadlo bez domova, ktorý natočil Mr. Benjamin Richards (Apothecary films).

Festivalu sa zúčastnilo celkom 200 divákov a diváčiek. V rámci festivalu sa uskutočnili pracovné stretnutia a diskusie, užili sme si tanca, výborného jedla a vznikli nové priateľstvá.

Hlavným donorom festivalu bol Medzinárodný višegrádsky fond.

Celkový rozpočet projektu: 20.000 eur

Požadovaná suma:  12.000 eur

Výška finančnej podpory: 10.000 eur

Projekt tiež podporili:

Divadelný ústav, Nota bene, Drift, Vertex, Eko-Salmo s.r.o., IMPA, Redivivo.


2% z dane


Na účet našej organizácie prišli finančné prostriedky vo výške 1.246,53 eur. Použili sme ich na spolufinancovanie projektov a honoráre pre hercov/herečky DBD.


Divadlo bez domova ďakuje všetkým,  ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili našu činnosť a držali nám palce.V Bratislave 10. januára 2010


Výročná správa 2007

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4