PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉ

 

Výročná správa 2016


Výročná správa za rok 2016


Naším hlavným poslaním je práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva netradičnou umeleckou formou, ako je divadlo, performance, tanec, hudba alebo spev. Divadlo bez domova (ďalej len DBD) dáva priestor na zviditeľňovanie rôznych sociálnych tém, ktoré sú v komerčnej umeleckej sfére prehliadané. Spájame umelecké so sociálnym, aby sme pomáhali narúšať stereotypy, ktoré v spoločnosti voči marginalizovaným skupinám existujú.


DBD neformálne vzniklo v roku 2004 prácou na divadelných projektoch s ľuďmi bez domova a 12. 05. 2006 sa zaregistrovalo na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-28231. Členovia a členky združenia sú ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú sociálnej, pedagogickej, umeleckej praxi, ekonomike, manažmentu a reklame. Sídlime v Bratislave. Momentálne máme deväť členov/členiek, niekoľko dobrovoľníkov a množstvo sympatizantov.

Našu hereckú komunitu tvoria ľudia bez domova, ľudia s telesným postihnutím, ľudia zo sociálne znevýhodnených skupín, sociálni pracovníci, divadelníci a všetci, ktorí majú o naše divadlo záujem. Herci a herečky sú za účinkovanie na skúškach a v divadelných predstaveniach finančne odmeňovaní/odmeňované.Projekty v roku 2016


FLASHBACK


Hlavné ciele projektu:

– vytvoriť, naskúšať a odprezentovať novú divadelnú hru, ktorá reflektuje proces

tvorby v priebehu predchádzajúcich desiatich rokov existencie nášho divadla

– zapojiť do procesu skúšania a hrania ľudí bez domova, ľudí s telesným postihnutím a inak sociálne vylúčené osoby ako hercov/ herečky

– zakomponovať do hry performatívne, pohybové, zvukové a hudobné prvky

– odpremiérovať novú divadelnú

– reprízovať divadelnú hru doma aj v zahraničí


Trvanie projektu: január – november 2016


Najdôležitejšie aktivity v rámci projektu:

– zostavenie hereckého tímu, vytvorenie špeciálnej metódy „Výťah“, pomocou ktorej herci a herečky napísali svoj vlastný a osobný dramatický text

– divadelné skúšky, príprava textov a práca s nimi, umelecké vytvorenie performatívnych prvkov, kostýmové skúšky, výroba scény

– návrh a výroba bulletinov, plagátov

– PR aktivity

– premiéra predstavenia v Pisztoryho paláci v Bratislave


Výsledky projektu:

– naskúšali a odpremiérovali sme netradičné predstavenie, ktoré reflektuje umeleckú tvorbu v našom divadle

– ukázali sme divákom, ako ľudia bez domova a ľudia s telesným postihnutím vnútorne prežívajú divadelnú tvorbu

– vytvorili sme inscenáciu, ktorá ukazuje, prečo je pre ľudí bez domova a ľudí s telesným postihnutím dôležitá divadelná umelecká tvorba

– naučili sme hercov/herečky napísať vlastný divadelný monológ

– priniesli sme na javisko rituál, ktorý naši herci/naše herečky vykonávajú pred každým predstavením

– aktívne sme zapojili do predstavenia 8 ľudí bez domova a 4 osoby s ťažkým zdravotným znevýhodnením

– scitlivovali sme divákov voči ľuďom ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením

– herci/herečky zapojení do predstavenia si zvýšili svoj spoločenský a sociálny status

– priniesli sme divákom nevšedný umelecký zážitok

– prispeli sme ku kultúrnemu dianiu v našom hlavnom meste


Anotácia:

Flashback [flešbek] – záblesk minulosti, spomienka, retrospektíva, duševný záblesk subjektívneho zážitku, spontánna živá spomienka na stav intoxikácie drogou alebo na traumatický zážitok, vsuvka v texte.

Hra Flashback retrospektívne prináša na javisko umelecký proces, ktorý prebiehal počas desiatich rokov našej divadelnej tvorby. Úspechy, hľadania, problémy a úskalia, odvrátenú stranu mesiaca, život v zákulisí nášho divadla. V hre sme použili niektoré časti scén z našich starších divadelných hier, ktoré sme zasadili do nového kontextu. Texty v tejto hre si herci a herečky vytvorili úplne sami.

Réžia a dramaturgia: Uršuľa Kovalyk, Patrik Krebs

Pohybová spolupráca: Tomáš Kubiš

Scéna a kostýmy: Uršuľa Kovalyk, Patrik Krebs

Hudba: Oskar Rózsa

Hrajú: herci a herečky Divadla bez domova


Premiéra: 7. november 2016 v Pisztoryho paláci v Bratislave

Počet divákov: 65

Reprízy:

24. 11. 2016 na Medzinárodnom festivale bezdomoveckých divadiel ERROR 2016 pre medzinárodné publikum (300 divákov)


Hlavný donor projektu: Ministerstvo kultúry SR

Celkové náklady: 12 000 EUR

Výška dotácie: 5 000 EUR

Vlastné zdroje: 600 EUR

Iné zdroje: 6 400 EUR

Projekt tiež podporili: Philip Morris, Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis, Nota bene, Bratislavský samosprávny kraj, Drift Advertising, TodosDIVADLOM PROTI BEZDOMOVECTVU MLÁDEŽE


Hlavné ciele projektu:

Cieľom projektu bolo zorganizovať tréning, na ktorom si pracovníci s mládežou ohrozenou sociálnou exklúziou osvoja pracovné metódy vyplývajúce z dramaterapie, arteterapie, divadla utláčaných či Cesty hrdinu, získajú teoretický základ pre prácu so skupinou a pre aktívne stimulovanie mládeže k pozitívnej zmene, osobnému vývoju a rastu. Tréning je určený 20 pracovníkom s mládežou ohrozenou sociálnou exklúziou, medzi ktorú patria mladí ľudia s nedokončeným vzdelaním, chovanci detských domovov a reedukačných zariadení a mládež z rizikového prostredia. Účastníci tréningu si osvoja techniky pre podporu aktivity mládeže a pre jej začlenenie do spoločnosti.


Trvanie projektu: 17. – 23. január 2016


Najdôležitejšie aktivity v rámci projektu:

– intenzívny sedemdňový tréning v divadelných priestoroch Pisztoryho paláca v Bratislave

– aktívna účasť partnerov z Česka, Maďarska, Islandu, Talianska, Španielska, Slovinska a Slovenska

– prenos a implementácia získaných zručností do domácej práce s mládežou a prezentácia vzniknutých umeleckých výstupov na festivale ERROR 2016


Výsledky projektu:

– 20 pracovníci/pracovníčky s mládežou ohrozenou sociálnou exklúziou zo 7 krajín Európy si počas sedemdňového medzinárodného tréningu osvojili pracovné metódy vyplývajúce z dramaterapie, arteterapie, divadla utláčaných či Cesty hrdinu, získali teoretický i praktický základ pre prácu so skupinou a pre aktívne stimulovanie mládeže k pozitívnej zmene, osobnému vývoju a rastu

– zdieľali sme naše know-how v oblasti úspešného fungovania bezdomoveckého divadla, prepojenia sociálnej práce a umenia, zapájania klientov do fungovania divadla a ich smerovania k vzájomnej pomoci, úcte a tolerancii

– obsah tréningu účastníkov sprevádzal procesom dramaterapeutickej a arteterapeutickej práce s mládežou – s cieľom vytvoriť s takouto skupinou ucelený umelecký tvar

– účastníci tréningu vytvorili krátku performance, ktorú odprezentovali verejnosti v Bratislave

účastníkom sme navrhli vytvoriť umelecké dielo s ich skupinou mládeže (fotografie, výtvarné diela, divadlo, film, video, klip, hudba atď.), s ktorým by sa v novembri 2016 zúčastnili Medzinárodného festivalu bezdomoveckých divadiel ERROR a Konferencie MEDART v Bratislave

– účastníci tréningu zo Španielska, Slovinska a Maďarska sa so svojimi skupinami mládeže zúčastnili Medzinárodného festivalu bezdomoveckých divadiel ERROR 2016 v Bratislave, kde predstavili výsledky svojej práce

– účastníčka tréningu z Islandu sa aktívne zúčastnila Konferencie MEDART v Bratislave, kde viedla workshop venovaný kreatívnemu písaniu s ľuďmi bez domova


Hlavný donor projektu: Erasmus+

Celkové náklady: 15 385 EUR

Výška dotácie: 15 385 EUR

Projekt tiež podporili: Drift Advertising, Ganesh UtsavZ ULICE DO DIVADLA


Hlavné ciele projektu:

– zapojiť do pravidelného skúšania a hrávania predstavení minimálne

10 hercov/herečiek – ľudí bez domova, ľudí s telesným postihnutím či inak znevýhodnených osôb

– prispievať k rozmanitosti alternatívneho kultúrneho života v Bratislave a v kraji

– plnohodnotne sa podieľať na kultúrnom živote v Pisztoryho paláci

– zviditeľňovať ojedinelú a netradičnú umeleckú prácu sociálne vylúčených či znevýhodnených skupín a jednotlivcov

– ponúkať umenie dostupné širokej verejnosti – bez ohľadu na sociálnu či finančnú situáciu

– narúšať a odbúravať stereotypy, predsudky, xenofóbiu a rasizmus

– vytvárať platformu pre stretávanie sa sociálne znevýhodnených ľudí s majoritou, stieranie hraníc, ktoré medzi nimi často existujú, a scitlivovanie verejnosti

– zabezpečiť fungovanie jedinečného divadla, realizovať 8 predstavení a 50 skúšok

– zamedzovať kultúrno-spoločenskému vylúčeniu ľudí bez domova a ľudí s telesným postihnutím

– vytvárať hercom bezpečné a podnetné prostredie

– zvyšovať sebavedomie a sociálne zručnosti hercov

– neformálne a umelecky vzdelávať hercov aj divákov

– poskytnúť ľuďom bez domova a ľuďom s telesným postihnutím priestor na zmysluplné trávenie času a osobný rozvoj

– presadzovať myšlienku „aj divadlo je práca“


Trvanie projektu: február – december 2016


Najdôležitejšie aktivity v rámci projektu:

– dvojhodinové divadelné skúšky, minimálne 2-krát za týždeň

– dramaterapeutické cvičenia

– kostýmové skúšky

– pravidelné hranie divadelných predstavení pre verejnosť, minimálne raz za mesiac

– organizačno-technické aktivity

– PR aktivity

– výroba plagátov a bulletinov

– odpremiérovanie novej divadelnej hry Flashback


Výsledky projektu:

– odohrali sme 9 divadelných predstavení/vystúpení divadelnej kapely Franta Project pre verejnosť v Bratislave

– zrealizovali sme 50 divadelných skúšok, na ktorých sme hercom/herečkám vytvorili bezpečné a podnetné prostredie, zvyšovali sme ich sebavedomie, sociálne zručnosti, umelecky a neformálne sme ich vzdelávali

– do pravidelného skúšania a hrávania divadelných predstavení sme zapojili 13 hercov/herečiek, ktorí/ktoré boli za svoju divadelnú prácu finančne odmeňovaní/odmeňované

– prostredníctvom bezplatného vstupu na naše predstavenia sme ponúkali umenie dostupné širokej verejnosti

– plnohodnotne sme sa podieľali na alternatívnom kultúrnom živote v Bratislave i kraji a zviditeľnili sme umeleckú prácu sociálne znevýhodnených či vylúčených ľudí


Hlavný donor projektu: Bratislavský samosprávny kraj

Celkové náklady: 6 696,16 EUR

Výška dotácie: 6 000 EUR

Iné zdroje: 696,16 EUR

Projekt tiež podporili: Ministerstvo kultúry SR, Philip Morris, Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis, Nota bene, Drift Advertising, Todos, Dobrá krajinaMEDZINÁRODNÝ FESTIVAL BEZDOMOVECKÝCH DIVADIEL ERROR 2016


Hlavné ciele projektu:

Medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel ERROR je jediný festival v Európe zameraný na divadlá, v ktorých hrajú ľudia bez domova. Vytvára priestor, kde môžu divadelné zoskupenia pracujúce s marginalizovanými skupinami obyvateľstva prezentovať širokej verejnosti originálne divadelné inscenácie. Zviditeľňuje rôzne sociálne témy, ktorým sa profesionálne divadlo často nevenuje. Je to platforma, kde sa stretáva „zdravá“ majorita s ľuďmi, ktorí sú zo spoločnosti sociálne a kultúrne vylúčení. Pomáha narúšať a odbúravať stereotypy, ktoré voči bezdomovcom existujú, a pomáha pri ich resocializačnom procese. V roku 2016 prebehol výročný 10. ročník festivalu.


Pozvanie prijali bezdomovecké a komunitné divadlá z Islandu, Nórska, Španielska, Českej republiky, Slovinska, Maďarska, Poľska a Slovenska, hip-hopové zoskupenie z Portugalska a bluesová speváčka z USA.

Festival ERROR 2016 sa uskutočnil pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku.


Trvanie projektu:  24. – 26. november 2016


Miesto konania festivalu: Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava


Najdôležitejšie aktivity v rámci projektu:

– vytvorili sme priestor na prezentáciu umeleckej činnosti  divadelným zoskupeniam, ktoré pracujú s marginalizovanými skupinami obyvateľstva

– zviditeľnili sme sociálne témy, ktoré komerčné umenie často prehliada

– spojili sme rôzne národnosti pri spoločnej umeleckej činnosti

– vytvárali sme alternatívne umelecké dianie

– odstraňovali sme stereotypy, ktoré voči marginalizovaným skupinám v spoločnosti existujú

– zviditeľnili sme rôzne bezdomovecké a komunitné divadlá

– zorganizovali sme festival s medzinárodnou účasťou

– zorganizovali sme medzinárodnú konferenciu


Výsledky projektu:

Divadelné predstavenia a performance pre širokú verejnosť:

– Sib – Sab – Boing (divadlo Humor – crazy theatre for everyone, Island)

– Väzenskí vtáčkovia (divadlo Vardeteatret, Nórsko)

– Flashback (Divadlo bez domova, Slovensko)

– Výročie (jazdecko-divadelná skupina Equiteatro, Slovensko)

– Príbeh o mačke (divadlo AHA, Maďarsko)

– Na ceste (divadlo Teatr Grodzki Junior, Poľsko)

– V mojom sne (divadlo Carnium Legendarium, Slovinsko)

– Šepot diabla (divadlo Jidayfa, Španielsko)

– Tragédia na Mississippi (divadlo Rozkoš, Česká republika)


Premietanie filmu pre verejnosť:

– Skúšanie slobody (film o hercoch a herečkách po skúsenosti s väzením, Nórsko)


Tanečné vystúpenia:

– free style Jakuba Kubalu (Slovensko)


Hudobné vystúpenia:

– hip-hopová formácia Oupa Cerco (Portugalsko)


Koncert:

– Patricia Cisarano & Oskar Rózsa band (USA, Slovensko)


Medzinárodná konferencia


Počet divákov na festivale: 600


Hlavný donori a podporovatelia projektu: Medzinárodný vyšehradský fond, Bratislavský samosprávny kraj, Erasmus+, Granty EHP, Nórske granty, Nadácia Milana Šimečku, Nota bene, Poľský inštitút, Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR, Bratislava – Staré Mesto, Film Europe, Drift Advertising, SRS Light Design, MAG advokáti, Ganesh Utsav

Celkové náklady: 28 460 EUR

Výška dotácie: 28 460 EURFILIP – DIVADLOM PROTI SOCIÁLNO-KULTÚRNEMU VYLÚČENIU ĽUDÍ BEZ DOMOVA


Hlavné ciele projektu:

– Zamedziť kultúrno-spoločenskému vylúčeniu ľudí bez domova a ľudí s telesným postihnutím pomocou dramaterapeutických skúšok

– Zvyšovať spoločenský status, sebavedomie a sociálnu úroveň pravidelným hraním divadelných predstavení pre verejnosť. V predstaveniach účinkujú ľudia bez domova a ľudia s telesným postihnutím.

– Neformálne vzdelávať ľudí bez domova a ľudí s telesným postihnutím počas skúšania novej divadelnej hry.


Trvanie projektu: september 2015 – júl 2016 


Najdôležitejšie aktivity v roku 2016:

– pravidelné divadelné skúšky: ide o pravidelné 2-hodinové dramaterapeutické skúšky, na ktorých s hercami/herečkami tvoríme, skúšame a opakujeme si divadelné hry, neformálne ich vzdelávame a umelecky pracujeme

– verejné uvádzanie divadelných predstavení, ktoré máme v našom repertoári: ide o pravidelné hranie už existujúcich divadelných predstavení, ktoré sme naskúšali v minulosti, pre verejnosť v Pisztoryho paláci v Bratislave.


Výsledky projektu:

– Umeleckou prácou počas dramaterapeutických skúšok sme prispeli k resocializácii hercov a herečiek, neformálne sme ich vzdelávali a zlepšili sme ich finančnú situáciu pravidelnými odmenami.

– Hraním divadelných hier pre divákov si naši herci/herečky zvýšili sebavedomie, sebaúctu, sebadôveru a získali nové spoločenské kontakty a motiváciu.

– Za hranie divadelných predstavení boli herci a herečky finančne odmeňovaní/-é, muži a ženy rovnako, pretože dodržiavame princípy rodovej rovnosti.

– Počas hrania divadelných predstavení platí pravidlo nulovej tolerancie alkoholu, čím sme motivovali a motivujeme hercov pracovať so závislosťou.

– Hraním divadelných predstavení sme scitlivovali verejnosť v prístupe a postojoch k téme bezdomovectva, prispeli sme k alternatívnemu umeleckému dianiu v Bratislave, zviditeľnili sociálne témy a odstraňovali predsudky, xenofóbiu a rasizmus.

– Počas skúšania novej divadelnej hry sa herci a herečky neformálne vzdelávali a zvýšili si zručnosti a kompetencie. Aj v tomto prípade platí nulová tolerancia alkoholu a dodržiavanie pravidiel v skupine. Neformálnym vzdelávaním sme zvýšili šance hercov a herečiek nájsť si zamestnanie/brigádu, napr. aj v umeleckom biznise.

– Vznikla nová divadelná hra Flashback, ktorú budeme hrávať v budúcich divadelných sezónach.

– Na projekt „Filip – divadlom proti sociálno-kultúrnemu vylúčeniu ľudí bez domova“ sme nadviazali projektom „PM 2017“, ktorý bude ukončený v roku 2017 a v rámci ktorého sme v roku 2016 odohrali 5 predstavení pre verejnosť (z toho 2 v Českej republike)


Hlavný donor projektu: Darcovský program Philip Morris v Nadácii Pontis

Celkové náklady: 6 500 EUR

Výška dotácie: 5 900 EUR

Vlastné zdroje: 600 EUR

Projekt tiež podporili: Todos, Drift Advertising

Hlavný donor projektu PM 2017: Philip MorrisBOSS (BUILDING OF STRONG STRATEGIC PARTNERSHIP AND NETWORKING FOR THEATRE GROUPS OF HOMELESS AND PRISONERS) – vytvorenie strategického partnerstva s nórskou divadelnou organizáciou Vardeteatret


Hlavné ciele projektu:

– Vytvorenie strategického partnerstva s nórskou divadelnou organizáciou Vardeteatret, ktorá umelecky tvorí s osobami vo výkone trestu.

– Výmena skúseností a know-how.

– Rozvoj a posilňovanie existujúcich bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a prispievateľskými štátmi.


Trvanie projektu: marec – máj 2016


Najdôležitejšie aktivity:

– študijno-pracovná cesta 3 expertov Divadla bez domova do Nórska, ktorá bola zameraná na bližšie vzájomné spoznanie aktivít, spôsobu práce, výmenu skúseností, know-how a rozšírenie spolupráce nášho Divadla bez domova s partnerskou organizáciou Vardeteatret

– pracovné stretnutia s expertmi z nórskej divadelnej organizácie Vardeteatret, na ktorých sme sa venovali vzájomnej spolupráci a plánovaniu ďalších spoločných aktivít

– stretnutie s hercami/herečkami Vardeteatret – ľuďmi po výkone trestu odňatia slobody

– návšteva divadelného predstavenia Vardeteatret „Väzenskí vtáčkovia“ s následnou diskusiou s divákmi (odsúdenými, študentmi/študentkami) v nórskom zariadení na výkon trestu odňatia slobody a na strednej škole

– účasť na divadelnej skúške pred predstavením

– stretnutie zástupcov Vardeteatret a Divadla bez domova s Veľvyslancom a členmi diplomatickej misie SR v Nórskom kráľovstve

– návšteva organizácií, ktoré sa venujú práci so sociálne vylúčenými skupinami a jednotlivcami – najmä práci s ľuďmi bez domova, ľuďmi vo alebo po výkone trestu odňatia slobody či s ľuďmi so závislosťou

– o výsledkoch projektu sme prostredníctvom priamych emailov s priloženou Sumarizačnou správou zo zrealizovanej cesty informovali relevantné inštitúcie, organizácie a jednotlivcov

– PR aktivity


Výsledky projektu:

– spoznali sme konkrétne aktivity a spôsob práce divadla Vardeteatret v Nórsku a Juhoafrickej republike

– získali sme nové skúsenosti, know-how aj inšpiráciu

– sprostredkovali sme divadlu Vardeteatret naše skúsenosti

– spoločne s reprezentantmi Vardeteatret sme činnosť a aktivity našich organizácií predstavili Veľvyslancovi a členom diplomatickej misie SR v Nórskom kráľovstve

– rozšírili sme spoluprácu a vytvorili sme strategické partnerstvo s nórskym divadlom Vardeteatret

– na pôde Veľvyslanectva SR v Osle sme s nórskym partnerom Vardeteatret podpísali Zmluvu o partnerstve a spolupráci, ktorej súčasťou je aj dohoda o účasti Vardeteatret na festivale ERROR 2016 v Bratislave

– do realizácie aktivít počas študijno-pracovnej cesty sa aktívne zapojilo 8 expertov/expertiek (3 za Divadlo bez domova a 5 za Vardeteatret)

– spolu s nórskym partnerom dlhodobo podporujeme toleranciu, sociálnu inklúziu, dialóg medzi rôznymi sociálnymi a etnickými skupinami, multikultúrny aj interkultúrny dialóg a porozumenie, či vystupujeme proti všetkým formám diskriminácie, nenávisti a násilia

– o výsledkoch projektu sme prostredníctvom priamych emailov s priloženou Sumarizačnou správou zo zrealizovanej cesty informovali relevantné inštitúcie, organizácie a jednotlivcov

– začali sme komunikáciu s jedným z ústavov pre výkon trestu odňatia slobody, ktorá sa týka najmä možnosti zahrať naše predstavenie v tomto zariadení

– nórske divadlo Vardeteatret pred domácim aj zahraničným publikom na festivale ERROR 2016 v Bratislave 2-krát uviedlo divadelné predstavenie „Väzenskí vtáčkovia“

– na festivale ERROR 2016 sme premietli film o divadelnej integračnej práci Vardeteatret „Skúšanie slobody“

– členovia/členky divadla Vardeteatret zrealizovali na medzinárodnej Konferencii MEDART v Bratislave workshop, na ktorom odprezentovali aj svoju prácu s ľuďmi vo a po výkone trestu odňatia slobody domácim a zahraničným účastníkom/účastníčkam konferencie

– v roku 2017 sa 3 reprezentanti Vardeteatret zúčastnia medzinárodného tréningu pre pracovníkov s mládežou „Divadlo – nekonečné možnosti inklúzie“ (v rámci programu Erasmus+), ktorý organizuje a koordinuje Divadlo bez domova a na ktorom budeme účastníkov neformálne vzdelávať v oblasti využívania rôznych divadelných techník, metód a postupov, pričom budeme vychádzať z našich vlastných skúseností

– prispeli sme k rozvoju a posilneniu existujúcich bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Nórskom


Hlavný donor projektu: Granty EHP a Nórska (EEA and Norway grants)

Celkové náklady na projekt: 4 506,75 EUR

Výška dotácie: 4 506,75 EURMEDART – METHODS OF EDUCATION FOR DISADVANTAGED ADULTS ROOTED IN THEATRE (METÓDY VZDELÁVANIA ZNEVÝHODNENÝCH DOSPELÝCH PRAMENIACE V DIVADLE)


Stali sme sa koordinátorom nadnárodného projektu – strategického partnerstva organizácií z 8 krajín EÚ (umelecko-vzdelávacie organizácie zo Slovenska, Poľska, Anglicka, Španielska, Slovinska, Talianska, Maďarska a univerzita z Holandska).


Hlavné ciele projektu:

Vytvorenie metodickej príručky pre vzdelávanie sociálne znevýhodnených dospelých prostredníctvom divadla a dramaterapeutických prístupov a techník.

Vytváranie a používanie divadelných cvičení, techník a metód, ktoré pomôžu dramaticky zvýšiť šance znevýhodnených dospelých uplatniť sa na trhu práce.

Neformálne a informálne vzdelávať sociálne znevýhodnených dospelých jednotlivcov, rozvíjať a posilňovať sociálne zručnosti a kompetencie, ktoré môžu zvýšiť ich zamestnateľnosť.


Trvanie projektu: september 2015 – august 2017


Najdôležitejšie aktivity v roku 2016:

– zúčastnili sme sa 2. nadnárodného projektového stretnutia v Bielsko-Biała v Poľsku, ktoré zorganizovala partnerská organizácia Teatr Grodzki (február 2016)

– zúčastnili sme sa krátkodobá školiacej aktivity pre zamestnancov – workshopu zameraného na praktickú implementáciu pripravených divadelných metód, ktorý zorganizovala partnerská organizácia Acunagua v La Veguete (Tinajo) na španielskom ostrove Lanzarote (júl 2016)

– príprava, organizácia a vedenie 3. nadnárodného projektového stretnutia v Pisztoryho paláci v Bratislave (november 2016)

– príprava, organizácia, vedenie a moderovanie Konferencie MEDART v Pisztoryho paláci v Bratislave (november 2016)

– neformálne vzdelávanie znevýhodnených dospelých – divadelná a dramaterapeutická práca s hercami a herečkami DBD, ktorými sú ľudia bez domova, ľudia s telesným postihnutím a utečenec

– príprava divadelno-vzdelávacích metód, ktoré vychádzajú z našej vlastnej práce a budú súčasťou intelektuálneho výstupu projektu – metodologickej príručky

– koordinácia a administrácia projektu

– finančné vedenie projektu

– diseminačné a PR aktivity


Výsledky projektu:

Hlavným výsledkom projektu bude otvorený vzdelávací zdroj – metodologická príručka (PDF dokument), ktorá bude dostupná na online platformách, sociálnych sieťach, webových stránkach zúčastnených organizácií, prípadne na webových stránkach spriatelených organizácií.

Metodická príručka bude určená učiteľom, trénerom, dramaterapeutom, sociálnym pracovníkom, študentom, univerzitám, iným inštitúciám a mimovládnym organizáciám a každému, kto sa zaujíma o prácu so sociálne znevýhodnenými jednotlivcami alebo skupinami.


Priamy pozitívny vplyv na sociálne znevýhodnených jednotlivcov, ktorí si zapojením sa do divadelných a dramaterapeutických cvičení podstatne zdokonalia svoje sociálne zručnosti a kompetencie.


Výsledky v roku 2016:

– vytvorili a popísali sme 4 divadelno-vzdelávacie metódy, ktoré vznikali a boli implementované na našich divadelných skúškach a ktoré budú súčasťou intelektuálneho výstupu – metodologickej príručky (platí to aj pre ďalších 6 partnerských divadelno-integračno-vzdelávacích organizácií)

– počas praktického workshopu na Lanzarote sme odprezentovali a otestovali naše divadelno-vzdelávacie metódy, pričom experti ostatných partnerských organizácií sa ocitli „v koži“ našich hercov a herečiek na našej divadelnej skúške (platí to aj pre ďalších 6 partnerských divadelno-integračno-vzdelávacích organizácií, kedy sme sa zase my ocitli v pozícii účastníkov)

– inšpiráciu a skúsenosti z workshopu na Lanzarote sme preniesli aj do našej divadelno-vzdelávacej činnosti

– pripravili, zorganizovali a viedli sme 3. nadnárodné projektové stretnutie v Pisztoryho paláci v Bratislave (november 2016)

– v Pisztoryho paláci v Bratislave sme pripravili, zorganizovali, viedli a moderovali celodennú medzinárodnú Konferenciu MEDART, na ktorej sme spoločne s partnermi z Anglicka, Poľska, Španielska, Talianska, Slovinska a Maďarska predstavili projekt MEDART, proces tvorby divadelno-vzdelávacích metód a príručky a prakticky odprezentovali viaceré konkrétne metódy. Súčasťou konferencie boli rôzne prednášky, workshopy, diskusie a performance, ktoré sa venovali najmä prepojeniu umenia a neformálneho vzdelávania sociálne znevýhodnených ľudí. Konferencie sa aktívne zúčastnilo viac ako 100 zahraničných a domácich profesionálov, nadšencov, ale aj sociálne znevýhodnených osôb

– sociálne znevýhodnení dospelí (herci a herečky DBD) si prostredníctvom divadelných a dramaterapeutických cvičení na našich skúškach zvýšili svoje sociálne zručnosti a kompetencie.


Hlavný donor projektu: Erasmus+

Celkové náklady na projekt: 33 690 EUR, z toho v roku 2016: 23 994 EUR

Výška dotácie: 33 690 EUR

Konferenciu MEDART tiež podporili: Granty EHP, Nórske granty, Nadácia Milana Šimečku, Medzinárodný vyšehradský fond, Bratislava – Staré Mesto, Film Europe, Culture.pl, Drift Advertising

                                                                       

Projekt MEDART je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie. Tento text vyjadruje iba názor autora a Európska komisia a Národné agentúry nie sú zodpovedné za prípadné použitie informácií obsiahnutých v tomto texte.VYBAVENIE DIVADLA


Hlavné ciele projektu:

– materiálne zabezpečenie dlhodobého fungovania Divadla bez domova –  zabezpečenie mobilného pódia, svetelnej a zvukovej techniky


Výsledky projektu:

– divadelnú sálu sme dovybavili zvukovou a svetelnou technikou

– zakúpili sme mobilné pódium (praktikáble), ktoré používame okrem iného i na festivale ERROR


Hlavný donor projektu: Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis

Celkové náklady: 6 000 EUR

Výška dotácie: 6 000 EURZARIADENIE DIVADELNEJ ŠATNE


Hlavné ciele projektu:

– zariadiť divadelnú šatňu

– umožniť systematické skladovanie divadelných rekvizít a prehľadné odkladanie všetkých kostýmov k jednotlivým predstaveniam

– zefektívniť prípravu na naše divadelné predstavenia


Trvanie projektu: jún 2016 – január 2017


Najdôležitejšie aktivity:

– návrh a výroba zariadenia divadelnej šatne – inštalácia stacionárnych vešiakov na kostýmy a políc na praktické uskladnenie rekvizít


Výsledky projektu:

– zariadená divadelná šatňa

– nainštalované stacionárne vešiaky a police, ktoré slúžia na prehľadné odkladanie všetkých hereckých kostýmov a systematické skladovanie divadelných rekvizít

– uvoľnenie priestoru v miestnosti a uľahčenie manipulácie s vozíkmi našich hercov a herečiek s ťažkým zdravotným postihnutím

– efektívnejšia príprava na naše divadelné predstavenia a jednoduchšie prezliekanie sa do kostýmov


Hlavný donor projektu: Siemens, s. r. o.

Celkové náklady: 300 EUR

Výška dotácie: 300 EUR

Projekt tiež podporili: Nadácia Centra pre filantropiuDIVADLO BEZ DOMOVA V DARCOVSKOM PROGRAME DOBRÁ KRAJINA


Hlavné ciele projektu:

– zapojiť do pravidelného hrania divadelných predstavení 13 hercov/herečiek

– odohrať raz za mesiac 1 divadelné predstavenie pre verejnosť zdarma (spolu 10 predstavení)

– zvýšiť sebavedomie a sociálne zručnosti hercom/herečkám DBD

– iniciovať a realizovať buď hneď po divadelnom predstavení, alebo ako súčasť predstavenia krátku interakciu (rozhovor/besedu/debatu/diskusiu) hercov a herečiek s publikom

– zlepšiť finančnú situáciu účinkujúcim hercom a herečkám

– pozitívne zviditeľniť umeleckú prácu ľudí bez domova a ľudí s telesným postihnutím

– poskytnúť asistenciu hercom a herečkám s telesným postihnutím


Trvanie projektu: január – december 2016


Výsledky projektu:

– do pravidelného hrania divadelných predstavení a do pravidelných divadelných skúšok sme zapojili 13 hercov/herečiek

– celkovo sme v roku 2016 odohrali 20 divadelných predstavení pre verejnosť a naša divadelná kapela „Franta Project“ odohrala 4 krátke koncerty – spolu sme tak vystúpili 24-krát. V každom kalendárnom mesiaci okrem júla sme odohrali minimálne 1 divadelné predstavenie pre verejnosť zdarma

– prostredníctvom divadelných skúšok, predstavení a interakcií s publikom sme našim hercom/herečkám vytvorili bezpečné a podnetné prostredie, zvyšovali sme ich sebavedomie, sociálne zručnosti, umelecky a neformálne sme ich vzdelávali

– po divadelných predstaveniach prebehla krátka diskusia divákov/diváčok s hercami/herečkami DBD

– finančným odmeňovaním hercov a herečiek za ich divadelnú prácu na skúškach a v predstaveniach sme zlepšili ich finančnú situáciu

– pravidelným hraním našich predstavení sme pozitívne zviditeľnili umeleckú prácu ľudí bez domova a ľudí s telesným postihnutím

– ľudia bez domova, ktorí sú hercami a herečkami v našom divadle, poskytovali asistenciu hercom a herečkám s telesným postihnutím


Projekt podporili: darcovia a darkyne prostredníctvom programu Dobrá krajina v Nadácii Pontis

Získané dary: 230,70 EURINÉ AKTIVITY:


Divadelné zájazdy mimo mesta Bratislava:

– predstavenie Bábka, festival Integra, Kranj, Slovinsko

– predstavenie Kuca Paca a hudobné vystúpenie Franta Project, festival Kremnické gagy, Kremnica, Slovensko

– predstavenie Kuca Paca, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, Slovensko

– predstavenie Bábka, VI. medzinárodná teatroterapeutická konferencia, Divadlo hudby, Olomouc, Česká republika

– predstavenie Kuca Paca, sociálne zariadenie pre ľudí bez domova, Kopřivnice, Česká republikaPočet divákov, ktorí navštívili naše divadelné predstavenia v Pisztoryho paláci: 1125

Počet divákov, ktorí navštívili naše divadelné predstavenia počas hosťovania: 5002 % Z DANE


Na účet našej organizácie prišli finančné prostriedky vo výške 817,27 EUR. Použili sme ich na spolufinancovanie projektov.Divadlo bez domova ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili našu činnosť a držali nám palce.V Bratislave 4. marca 2017
Uršuľa Kovalyk

principálka DBD


Patrik Krebs

štatutárny zástupca a principál DBD