PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉ

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉ

     Projekt „Z ulice do divadla“ je zameraný na zabezpečenie základného fungovania Divadla bez domova a na kontinuálne pokračovanie a prezentovanie našej divadelnej práce s ľuďmi bez domova, s ľuďmi s telesným postihnutím a s inak sociálne znevýhodnenými osobami v roku 2016. Základom projektu sú pravidelné divadelné skúšky a pravidelné uvádzanie divadelných predstavení pre verejnosť.

     Divadelné skúšky sú priestorom, kde spoločne s našimi hercami a herečkami umelecky tvoríme, realizujeme rôznorodé divadelné či dramaterapeutické cvičenia a pripravujeme sa na uvádzanie predstavení. Zvyčajne skúšame 2-krát týždenne. Pred predstaveniami prebiehajú kostýmové, svetelné a zvukové skúšky. Súčasťou skúšok je hra na hudobné nástroje a spev/rap. Počas projektu zrealizujeme približne 50 divadelných skúšok.

     Tento rok plánujeme okrem uvádzania v minulosti naskúšaných predstavení (Povinné čítanie – INAK, Divadlo utláčaných – Primeiro/Outro passo, Krasojazdkyňa, Bábka, Zázračné dieťa, Kuca Paca) opäť vytvoriť a odpremiérovať nové divadelné predstavenie. Spolu tak chceme v rámci tohto projektu odohrať 8 divadelných predstavení (cca 1 za mesiac), na ktoré budú mať diváci vstup zdarma.

     Naši herci a naše herečky sú za divadelnú prácu na skúškach a účinkovanie v predstaveniach finančne odmeňovaní/-é.

     Trvanie projektu: 01. 02. 2016 – 31. 12. 2016.

     Projekt „Z ulice do divadla“ podporil Bratislavský samosprávny kraj v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2016.
Z_ulice_do_divadla_files/BSK%20erb.eps2013vkrivk%C3%A1ch

     Ciele projektu


  1. -zapojiť do pravidelného skúšania a hrávania predstavení minimálne 10 hercov/herečiek – ľudí bez domova, ľudí s tel. postihnutím či inak znevýhodnených osôb

- prispievať k rozmanitosti alternatívneho kultúrneho života v Bratislave a v kraji

- plnohodnotne sa podieľať na kultúrnom živote v Pisztoryho paláci

- zviditeľňovať ojedinelú a netradičnú umeleckú prácu soc. vylúčených či znevýhodnených skupín a jednotlivcov

- ponúkať umenie dostupné širokej verejnosti – bez ohľadu na sociálnu či finančnú situáciu

- narúšať a odbúravať stereotypy, predsudky, xenofóbiu a rasizmus

  1. -vytvárať platformu pre stretávanie sa sociálne znevýhodnených ľudí s majoritou, stieranie hraníc, ktoré medzi nimi často existujú, a scitlivovanie verejnosti


- zabezpečiť fungovanie jedinečného divadla, realizovať 8 predstavení a cca 50 skúšok

- zamedzovať kultúrno-spoločenskému vylúčeniu ľudí bez domova a ľudí s telesným postihnutím

- vytvárať hercom bezpečné a podnetné prostredie

- zvyšovať sebavedomie a sociálne zručnosti hercov

- neformálne a umelecky vzdelávať hercov aj divákov

  1. -poskytnúť ľuďom bez domova a ľuďom s telesným postihnutím priestor na zmysluplné trávenie času a osobný rozvoj


- presadzovať myšlienku „aj divadlo je práca“

V rámci projektu sme zahrali tieto predstavenia:


25.5.2016 Krasojazdkyňa

22.6.2016 Povinné čítanie INAK


Plánujeme:

13.9.2016   Franta Project

21.9.2016   Bábka

23.9.2016   Franta Project

13.10.2016 Bábka

4.11.2016   Bábka

7.11.2016   FLASHBACK - premiéra