MEDART IN LIFE
WORKSHOP

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉ

 

Medart in life is an international workshop for theatre practitioners, artists, drama therapists, social workers and other activist in the field of theatre, performing arts, dance, music and excluded groups of people...


Its know-how and inspiration is coming from the project medart...


It takes place in bratislava, in march 2018.


People are coming from Spain, Portugal, Czech republic, cyprus and turkey...


Neformálne vzdelávanie "Medart v živote" je určené 18 pracovníkom s mládežou podporujúcich zdravý rast, sebarozvoj, sebapoznanie a kreatívne myslenie dnešnej európskej mládeže. Cieľom projektu je zdieľať 28 metód ukončeného Strategického partnerstva MEDART, ktoré vychádzajú z dlhoročnej praxe 8 európskych organizácií, ktorých kreativita je tým najúčinnejším pracovným nástrojom. 28 metód ukotvených v divadle, umení a kreativite prinesie účastníkom školenia inšpiratívny príklad overeného spôsobu práce s mládežou. Tréning bude obohatený o stretnutie s hercami Divadla bez domova, o ich divadelné predstavenie a zdieľanie skutočných príbehov objavovania cesty efektívnej a zmysluplnej kreativity. Projektom chceme zaostriť na pozitívny konštruktívny a kreativitou podporený prístup k súčasnej európskej mládeži a rozšíriť platformu Medart o nových EU/no EU partnerov. Lektormi tréningu budú realizátori projektu Medart zo Slovenska a Španielska. Partnerskými krajinami sú Španielsko, Portugalsko, Česká republika, Cyprus a Turecko. Tréning "Medart v živote" organizuje od 19. do 24.marca 2018 Divadlo bez domova. 


Non-formal education training course "Medart in life" is designed for 18 youth workers supporting healthy growth, self-development, self- acknowledgement and creative thinking of today's European youth. The aim of the project is to share 28 MEDART Strategic Partnership outcomes, based on the long-standing practice of 8 European organisations whose creativity is the most effective working tool. The 28 methods rooted in theatre, art and creativity will bring to the participants of the training an inspiring example of a proven way of creative working with youth. The training will be enriched by meeting actors of Theatre with No Home, their theatrical performance and by sharing of real stories about discovering of the path of effective and meaningful creativity in everyday work. We want to focus on a positive constructively and creatively supported approach to today European youth and to expand the Medart platform to new EU / no EU partners. The trainers of TC "Medart in lif e" are t he leaders of Medart project from Slovakia and Spain.

The partner countries of the project are Spain, Portugal, Czech Republic, Cyprus and Turkey.

"Medart in Life" is organised by Theatre with No Home from 19th to 24th March, 2018

--